Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoituksen avulla kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tietosuojailmoituksen vaatimukset tulevat asetuksesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679), joka takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta. Tämä ilmoitus täyttää osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteröidyn informoinnin.

Henkilötietojen käsittely Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietoja ammattikorkeakoululaissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi. Se käsittelee opiskelijoiden, henkilökunnan ja eri sidosryhmien henkilötietoja.

Kerromme alla olevissa tietosuojailmoituksissa, miten sinun henkilötietojasi käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa, sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, sekä taiteellista toimintaa.

Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä. Tarkoituksena on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä palveluiden tehokkuus. SeAMKin eri järjestelmiin rekisteröidään vain ammattikorkeakoulun tehtävän hoitamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot.

Jotta voimme hoitaa opetustehtäväämme, kuten järjestää opetusta, kerätä ja ylläpitää opinto- ja tutkintotietoja ja tarjota opiskelijapalveluita, meidän on käsiteltävä erilaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa eli henkilötietoja. Tämä tekee sinusta rekisteröidyn ja meistä rekisterinpitäjän eli tahon, joka kontrolloi henkilötietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Tietosuojapolitiikka

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tietosuojapolitiikan, jota noudatetaan kaikessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilötietojen käsittelyssä. Tutustu tietosuojapolitiikkaan.

Tietosuojaselosteet

Seinäjoen mmattikorkeakoulun tietosuojaselosteet on keskitetysti julkaistu tällä sivustolla.

Osa selosteista on rekisteriselostetta laajempia rekisteri- ja tietosuojaselosteita, joista ilmenee rekisteriselosteen tietojen lisäksi tietoja rekisteröityjen oikeuksista. Osa on tietojärjestelmäselosteina. Tietojärjestelmäselosteina on kuvattuna lähinnä järjestelmät, jotka eivät itsessään sisällä henkilötietoja, mutta toimivat esimerkiksi käyttöliittymänä järjestelmiin, jotka sisältävät henkilötietoja.

  • mistä tietolähteistä tietoja kerätään
  • mihin tietoja käytetään
  • mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
  • miten rekistereitä suojataan
  • rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti tai se on tehtävä henkilökohtaisesti. Omat tietonsa voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten itseään koskevat tiedot voi tarkastaa ja millä tavoin omiin tietoihinsa sisältyvän virheen korjaamista voi pyytää. Muiden rekistereiden osalta lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä ja virheen korjaamista koskevan pyynnön tekemisestä antavat rekisteriselosteissa nimetyt yhteyshenkilöt.

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista täältä »

Tietojen luovuttaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu luovuttaa rekistereissään olevia henkilötietoja säännöllisesti eri tahoille. Tietosuojaselosteissa yksilöidään rekisterikohtaisesti, mille tahoille henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tietosuojaan ja tarkastusoikeuteen liittyviä lomakkeita

Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva lomake ja lähetä se postiosoitteeseen:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tietosuojavastaava
PL 412
60101 Seinäjoki

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Rekisteritietojen korjaamis- ja poistamisvaatimus (pdf)

Lokitietoja koskeva selvityspyyntö (pdf)

 

 

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan tulee Seinäjoen ammattikorkeakoululla olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Jarmo Jaskari

Tietoturvasuunnittelija

erikoisala: Tietosuojavastaava

sähköposti

jarmo.jaskari(a)seamk.fi

puhelin

+358408680680

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)