Sosionomi (AMK)

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia voimavaroja vahvistetaan, ohjataan tukimuotojen ja palveluiden kentässä, sekä kehitetään palveluita ihmisten tarpeita kuunnellen. SeAMKin innostava ja monipuolinen sosionomikoulutus tarjoaa laaja-alaisen opintotarjonnan yhdistettynä ohjattuihin harjoittelujaksoihin. SeAMKin sosionomiopinnoissa ei rajauduta tiettyyn suuntautumiseen, vaan voit ohjata opintojasi painotusten, toteutustapojen ja opiskelukielen suhteen.

Sosionomin jokainen päivä on erilainen, sillä jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja ympäröivä yhteiskunta muuttuu jatkuvasti.

Tule mukaan luomaan oma tarinasi – Tule SeAMKiin!

Sosionomi (AMK) -koulutus on syksyn yhteishaussa haettavana sekä päivätoteutuksena että verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin valmistuneiden mielestä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. (Lähde: vipunen.fi)

Paras sosionomikoulutus

SeAMKin sosionomikoulutus sai valtakunnallisen AVOP-kyselyn vertailussa parhaat pisteet. (Lähde: vipunen.fi)

  • Syksyn yhteishaku
  • Tutkinto: Sosionomi (AMK)

  • Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Päivätoteutus: 25

    • Monimuotototeutus: 25

Sosionomi (AMK) -koulutus on syksyn yhteishaussa haettavana sekä päivätoteutuksena että verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Sosionomin opinnot

Keskustelevuus, toiminnallisuus sekä teorian ja käytännön yhdistäminen. Näitä kaikkia sisältää opiskelusi sosionomina Seinäjoella. Opintojen avainteemoina ovat asiakastyön ydintaidot: vuorovaikutteisuus, asiakaskeskeisyys sekä tavoitteellinen ja muutokseen tähtäävä toiminta.

Perusopinnoissa huomiosi kohdentuu sosionomityön keskeisimpiin asiakasryhmiin. Näitä pääset seuraamaan muun muassa kasvun, hyvinvoinnin, kulttuurin ja osallisuuden näkökulmasta. Opit sosionomin työn ytimeen kuuluvat ryhmätoiminnan menetelmät sekä perehdyt myös johtamisen, kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen taitoihin.

Sosionomin opiskelumenetelmät

SeAMKin sosionomiopintojen monipuolisuus korostuu entisestään laajoissa kokonaisuuksissa. Opinnoissa perehdytään kattavasti sosiaalialan palveluihin ja lainsäädäntöön. Pääset pohtimaan syvällisemmin sosiaalialan ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä sekä niiden merkitystä ammatillisen kasvun ja ammattietiikan kannalta.

Luennoilla opittuja täydentävät useat ohjatut harjoittelujaksot sosiaalialan työpaikoissa, sekä muut työelämäläheiset opiskelutavat. Sosionomin opinnoista keräämät ydintaidot ja harjoittelukokemus tarjoavat sinulle loistavat eväät työelämään.

Opiskelijat kertovat opinnoistaan

Sosionomiksi verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa

SeAMKissa voit suorittaa sosionomin AMK-tutkinnon verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Tavoitteet työn ohessa opiskelussa ovat samat kuin päivätoteutuksessa.

Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa iso osa teoriaopinnoista on mahdollista suorittaa verkossa. Verkko-opetus voi tapahtua etukäteen määriteltynä ajankohtana (etäopetus) tai opiskelija voi opiskella verkossa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvää harjoittelua ei voi toteuttaa verkko-opintoina. Opiskelu verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa edellyttää hyvää ajankäytön hallintaa, itseohjautuvuutta ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun.

Verkkopainotteiset opinnot ovat päiväopintoihin verrattuna aikataulullisesti joustavammat, mutta opintojen laajuus on sama. Verkko-opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen. Sosionomikoulutuksessa verkko-opetus ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua, vaan koulutus toteutetaan monimuotoisesti, sisältäen lähiopetusta kampuksella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintoihin sisältyy myös työelämälähtöisiä projekteja ja toimeksiantoja, sekä useamman viikon mittaisia, ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja. Opiskelija voi hyödyntää ryhmälleen suunnattujen toteutusten lisäksi sosionomikoulutuksen kaikkea opintotarjontaa, jolloin opetus ei kaikilta osin toteudu verkossa.

Tammikuussa 2025 aloittavalla monimuotoryhmällä lähiopetusta kampuksella on kerran kuukaudessa 3 – 5 päivää kerrallaan. Kevään 2025 lähiviikot ovat viikot 2, 7, 12, 16 ja 20.

Opiskelijoiden on mahdollista myös yhdistellä päiväkoulutusta ja monimuotona tapahtuvaa koulutusta. Sosionomin opinnot on näin mahdollista suorittaa nopeasti, tehokkaasti ja eri vaihtoehtoja hyödyntäen.

Sosionomi työelämässä

Sosionomi on vuorovaikutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organisaatioissa. Korkeakoulutasoinen sosiaalialan ammatti mahdollistaa työskentelyn kasvatuksellisissa ja ohjauksellisissa asiakastyön tehtävissä, asiakastyön johtamistehtävissä tai projekti- ja kehittämistehtävissä.

Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa osaamista myös varhaiskasvatuksen työtehtäviin. Opintonsa ennen 1.9.2019 aloittaneet ja ne ennen 31.7.2023 loppuun suorittaneet voivat sisällyttää opintoihinsa lastentarhanopettajan tehtävissä edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. 1.9.2019 jälkeen opintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Monet sosionomeistamme toimivat myös itsenäisenä yrittäjänä. Sosionomin tutkinto mahdollistaakin monia eri polkuja työelämään, josta jokainen voi löytää omansa.

Hakeminen sosionomikoulutukseen

SeAMKin sosionomikoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!

Näin haet SeAMKiin