Toimintaterapian opinnot alkavat Seinäjoella JAMKin ja SeAMKin yhteistyönä – koulutus vastaa tarpeeseen

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut tarjoavat Seinäjoella uudenlaisen toimintaterapeutin tutkintoon tähtäävän opiskelumahdollisuuden. Ammattikorkeakoulujen lisäksi koulutuksen suunnitteluun on osallistunut edustajia alueen organisaatioista, joissa on tunnistettu toimintaterapeuttien lisätarve.

Tätä alueellisiin tarpeisiin vastaavaa koulutusta on suunniteltu heille, joilla on jo sosiaali- ja terveysalan aiempi tutkinto (esimerkiksi lähihoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja tms.) ja opiskelijan työuran näkökulmasta on perusteet laajentaa osaamista kohti toimintaterapeutin AMK-tutkintoa. Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti alan töissä oleville henkilöille, jolloin he voivat opinnollistaa omia opintojaan. Työn opinnollistaminen tarkoittaa osaamisen kehittämistä osittain työtä tehden työelämässä toimivan mentorin ja opettajan tukemana.

Toimintaterapian opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen, toiminnan analysointiin ja uusien keinojen löytämiseen toiminnan mahdollistamiseksi. Osaamisella pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan muuttuviin osaamistarpeisiin.  Kontaktiopiskelujaksot (2–5 päivää kuukaudessa) toteutetaan pääosin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi kontaktijaksoja on JAMKissa, Jyväskylässä (kaksi kertaa vuodessa). Kontaktipäivien lisäksi omaehtoista opiskelua on säännöllisesti viikoittain koko opintojen ajan.

Koulutuksen ensimmäinen osio toteutetaan JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, joihin haetaan lokakuussa 2018. Näiden opintojen jälkeen opiskelija voi hakea varsinaiseksi opiskelijaksi toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmaan. Koulutuksen ensimmäinen osio käynnistyy tammikuussa 2019 SeAMKissa yhdessä opiskelijoiden ja työelämän mentoreiden kanssa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät verkkotyöskentely, itsenäinen opiskelu sekä ryhmätyöskentely ja käytännössä oppiminen.  Tavoitteena on saavuttaa toimintaterapeutin tutkinto (210 op) vuoden 2021 loppuun mennessä.

Koulutus on herättänyt kiinnostusta

Vuoden 2017-2018 aikana tehdyt alueelliset kyselyt ja selvitykset ovat osoittaneet, että Etelä-Pohjanmaalla ei ole tarpeeseen nähden riittävästi toimintaterapeutteja. Verrattuna muuhun maahan työssä olevien toimintaterapeuttien määrä on Etelä-Pohjanmaalla keskiarvon alapuolella. Valtakunnan tasolla toimintaterapeuttien avoimia virkoja oli helmikuussa 2018 yhteensä 46. Toimintaterapeutit työskentelevät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Jotta kaikkien ikäryhmien palvelujen tarve voitaisiin kattaa, tulisi toimintaterapeuttien määrää alueellamme lisätä tuntuvasti.

Tällä hetkellä maakunnassa parhaiten toimintaterapiapalveluita saavat lapset. Selkeää tarvetta on kuitenkin myös nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden keskuudessa, joilla on esimerkiksi neurologisia tai mielenterveysongelmia. Toimintaterapiapalveluiden tarjonnassa on suuria alueellisia eroja, eikä tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus näin ollen palveluiden tarjonnassa toteudu. Tämän koulutuksen avulla pyritään mahdollistamaan toimintaterapiapalvelut niitä tarvitseville ja samalla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan muuttuviin osaamistarpeisiin.  Valinnanvapaus on yksi keskiössä oleva keskustelun aihe meneillään olevassa SOTE-uudistuksessa. Uudistuksen esiin nostama, valinnanvapauden tavoite, jää saavuttamatta, mikäli toimintaterapiapalvelujen määrä alueellamme pysyy ennallaan. Toinen ajankohtainen asia on kotikuntoutuksen kehittäminen. Tässä kehitystyössä toimintaterapeutilla on näyttöön perustuvaa osaamista.

Kiinnostus uutta koulutusta kohtaan on ollut ilmeinen. Toukokuussa 2018 tehdyn kyselyn (33 eri organisaatiota Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta) tuloksena voidaan todeta, että useat lähihoitajat, sosionomit, fysioterapeutit, kuntohoitajat, ja kuntoutusohjaajat ovat kiinnostuneet toimintaterapeutin koulutuksesta.  Myös työnantajat eri organisaatioista olisivat valmiita tukemaan työntekijöidensä opintoja esim.  työajan joustoilla tai taloudellisen tuen turvin. Noin 90 % vastaajista kertoi, että toimintaterapeutin tutkinnon suorittaneet työllistyisivät eri organisaatioihin opintojensa jälkeen.

Järjestämme koulutuksesta avoimen infotilaisuuden 2.10.2018 klo 17.00 alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampustalossa (auditorio C 0062), Kalevankatu 35, (käynti tornitalon päädystä)

 

Hae koulutukseen:

Kurssi-ilmoittautuminen, JAMK

Lisätietoja toimintaterapeuttikoulutuksesta JAMK:ssa ja SeAMK:ssa:

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Sosiaali-ja-terveysala/toimintaterapeutti/

https://www.seamk.fi/tapahtuma/toimintaterapeutti/

 

Kysy lisää koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen toteutuksesta:

Toimintaterapian lehtori, Mari Kantanen, mari.kantanen@jamk.fi p. 0400 989 470

Fysioterapian lehtori, Pia Haapala, pia.haapala@seamk.fi p. 040- 830 3961