fi/SeAMK Info/SeAMK toimii/Aluekehitys

Aluekehitys

Ammattikorkeakoululain (351/2003) 4§:n mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Opetus ja tutkimus Etelä-Pohjanmaan alueen hyödyksi


SeAMKilla on aluekehitystyössä laajat yhteistyöverkostot. Tärkeitä kumppaneita maakunnan aluekehityksessä ovat maakunnan yritykset, yleishyödylliset yhdistykset ja julkisorganisaatiot. Alueen lukuisat pk-yritykset, Seinäjoen Teknologiakeskus ja esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry ovat jatkuvasti yhteistyökumppaneita monissa kehittämishankkeissa. Julkisista organisaatioista tärkeimpiä ovat mm. Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen yliopistokeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja esimerkiksi ELY-keskus. SeAMK on yhteistyössä monien muidenkin, myös valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Parhaat käytänteet

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio. SeAMK on kehittänyt koko 2000- ja 2010-luvuilla aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallia yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen korkeakoulujen kanssa. Ideana on ollut yhdistää eri toimijoiden resurssit ja tavoitteet maakuntaa ja aluetta palveleviksi kokonaisuuksi. Yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen kaupunki, alueen kunnat, julkiset rahoittajat, yritykset ja muut korkeakoulutusta edistävät organisaatiot. Malli tarjoaa mahdollisuudet nostaa ns. Triple Helix -yhteistyö korkeakoulujen, yritysten ja julkisten organisaatioiden välillä nykyistä vaativammalle ja vaikuttavammalle tasolle. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallissa SeAMKin kumppaneita ovat yliopistokeskuksen korkeakoulut: Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, Taideyliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto. >> www.e-pkkk.fi

Framin alue – Seinäjoen uusi innovaatiokeskittymä. Seinäjoelle on noin 10 vuoden kuluessa synnytetty huomattava korkeakoulujen, julkisten aluekehittäjien ja paikallisten yritysten keskittymä. Framin alueella toimivat mm. yliopistokeskuksen korkeakoulut. Tärkeitä julkistoimijoita ovat mm. Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, YTHS ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Yrityksiä alueella toimii n. 70-80 ja edustettuina ovat mm. ICT-teknologia, automaatio- ja sähköistysratkaisut, koulutus- ja henkilöstöpalvelut, rakentaminen, yrityspalvelut ja bioteknikka. SeAMKin kulttuurialan, liiketalouden alan, tekniikan alan, sosiaalialan ja ravitsemisalan koulutus on keskittynyt Framin alueelle. Siellä on myös SeAMKin pääkampus.

Maakuntakorkeakoulutoiminta. Maakuntakorkeakoulu on ammattikorkeakouluille kuuluvan aluekehitystehtävän kannalta merkittävätoimintamuoto. Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu on mm. hyvä aikuiskoulutuksen järjestäjä ja TKI-toiminnan välittäjä maakuntaan. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on paljon erilaisia palveluita, jotka sopivat hyvin yrityksille. Maakuntakorkeakoulu toimii juuri välittäjänä ja tulkkina yrittäjän ja korkeakoulun yhteistyön käynnistymisessä. Yksi maakuntakorkeakoulun vahvuuksista on myös yhteistyö pienten, kasvuhaluisten yritysten kanssa ja niiden toiminnan kehittäminen.

Osaavat klusterit

Liikevaihdolla mitattuna Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee 16 % Suomen elintarviketeollisuudesta sekä 12 % elintarvikealan koneenrakennuksesta. Lisäksi ns. agroteknologiayritykset muodostavat 14 % alan kansallisesta yrityskannasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana omalla osaamisellaan edistämässä mm. ruokajärjestelmiin liittyvän liiketoimintapotentiaalin alueellista kehittämistä, ruokaturvallisuuden tutkimusta ja kehittämistä sekä alueen yritysten osaamisresurssien edistämistä.

Seinäjoki tunnetaan virkeistä tapahtumistaan. SeAMK on omalla panoksellaan kouluttanut paljon kulttuurialan osaajia, joista yli puolet on työllistynyt maakuntaan. Kulttuuri- ja elämustuotannon painoalalla on monipuolista TKI-yhteistyötä erityisesti Taideyliopiston (ent. Sibelius-Akatemian) kanssa.

SeAMKissa on pitkään tehty kansainvälisesti tunnettua yrittäjyyden tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yrittäjyys sekä liiketoimintaosaaminen ovat SeAMKin ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion keskeinen profiiliala, joka ulottu osaltaan kaikille muille painoaloille.
Alueelliset osaamisstrategiat
Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa tehtiin vuonna 2014 laaja-alainen, kaikki koulutusasteet ja -muodot käsittävä osaamistarvekartoitus ja toimenpidesuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla Järviseudun, Kauhavan, Kuusiokuntien, Kurikan ja Suupohjan alueilla.
Ylös / Up