Psykofyysinen fysioterapia 20 op | SeAMK

Psykofyysinen fysioterapia 20 op

Psykofyysinen fysioterapia ​20 op​ (17 lähipäivää + itsenäistä opiskelua, välitehtäviä ja kehittämistehtävä)

Kenelle ​

Fysioterapeutit, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus fysioterapeutin työstä​.

Milloin ​ja missä

Etäpäivä: 27.8.2022​
Lähijaksot: 15.9.2022-19.5.2023, SeAMK, Kampustalo, Kalevankatu 35, Seinäjoki

​Sisältö​

 • psykofyysisen fysioterapian teoreettinen viitekehys ja traumainformoitu lähestymistapa​
 • erityismenetelmiin tutustuminen, mm. BBAT, Sovellettu rentoutus, psykofyysinen kivunhoito​
 • palautuminen ja ennakoivan terveydenhuollon malli​
 • psykofyysinen fysioterapia psykiatrian erikoissairaanhoidossa​
 • fysioterapeutin oma prosessi ja työhyvinvointi; TRE oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseen​
 • lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia​

Katso alta koulutusjaksot ja tavoitteet

Kouluttajat​

​Aittokallio Jenni, psykofyysinen fysioterapeutti​
Kotro Marita, fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti​
Niskala Kirsti, BBAT-opettaja, työfysioterapeutti, ​NLP Trainer​
Ollikkala Ulla, psykofyysinen fysioterapeutti, CWD-ohjaaja, kouluttaja​
Palomäki Karita, psykofyysinen fysioterapeutti, NLP-työnohjaaja, kouluttaja, tietokirjailija​
Rajala Anna Ilona, fysioterapeutti, tutkija (Tampereen yliopisto)​
Toivonen-Temiz Anne, psykofyysinen fysioterapeutti, työfysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, keho-orientoitunut työnohjaaja (Body Oriented)​
Koskela Marjut, fysioterapian lehtori, SeAMK

Hinta

2145 € + alv 24 %, yhteensä 2659,80 €​. Laskutus elokuussa 2022, joulukuussa 2022 ja helmikuussa 2023​.

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutusjaksot ja tavoitteet

 • Etäkoulutus: 27.8.2022 klo 9.00-14.00

  9.00-10.00 Koulutuksen avaus ja yleinen informaatio koulutuskokonaisuudesta: Marjut Koskela, fysioterapian lehtori, koulutuksen tutoropettaja, SeAMK
  10.00-14.00 Psykofyysisen fysioterapian teoreettisia lähtökohtia ja tutkimus, 1op

  Kouluttaja: Anna Rajala

  Oppimistavoitteet:

  • Oppijalla on käsitys erilaisista teoreettisista lähestymistavoista psykofyysiseen fysioterapiaan
  • Oppija tiedostaa omat käsityksensä kehon ja mielen vuorovaikutuksesta
  • Oppija ymmärtää tutkimuksen haasteita ja hyötyjä mielenterveysalalla
  • Oppija ymmärtää mielenterveysfysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian tutkimuksen erot

 • 1. lähijakso: 15.9.2022 klo 10-17 ja 16.9.2022 klo 9-16

  Psykofyysinen kivunhoito ja traumainformoitu kohtaaminen, 2 op

  Kouluttaja: Karita Palomäki

  Oppimistavoitteet:

  • Tutustuu psykofyysisen fysioterapian lähtökohtiin ja peilaa niitä tämänhetkiseen työhönsä ja työn sisältöön
  • Ymmärtää, mitä tarkoittaa traumainformoitu työote ja miksi sitä on tärkeää ottaa fysioterapeutin työhön mukaan yhä tietoisemmin.
  • Tutustuu validoivan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen keinoihin ja oppii hyödyntämään niitä soveltuvin osin työssään.
  • Tutustuu psykofyysisen ja traumatietoisen fysioterapian toteuttamiseen kipuja potevan asiakkaan kanssa.
  • Harjoittelee erilaisia kehotietoisuus- ja kivunsäätelyn keinoja sekä itse että omien asiakkaiden kanssa

 • 2. lähijakso 27.10.2022 klo 10-17 ja 28.10.2022 klo 9-16

  Psykofyysinen fysioterapia ja palautuminen ennakoivassa terveydenhuollossa, 2 op

  Kouluttaja: Ulla Ollikkala

  Oppimistavoitteet:

  • Opiskelija tutustuu palautumiseen ja sitä kautta ennakoivan terveydenhuollon malliin.
  • Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoittaa palautumisen monimuotoisuus ja osaa hyödyntää palautumista työssään ja omassa elämässään.
  • Opiskelija tutustuu palautumisen keinoihin psykofyysisessä fysioterapiassa, sen merkitykseen toipumisessa ja elämänmuutoksissa.
  • Opiskelija harjoittelee erilaisia kehotuntoisuus, kehotietoisuus- ja palautumisharjoituksia, sekä itse, että omien asiakkaiden kanssa.

 • 3. lähijakso 17.11.2022 klo 10-17 ja 18.11.2022 klo 9-16

  Psykofyysinen fysioterapia psykiatrian erikoissairaanhoidossa, 2 op

  Kouluttaja: Anne Toivonen-Temiz

  Oppimistavoitteet:

  • Opiskelija tutustuu erikoissairaanhoidossa olevan mielialapotilaan psykofyysisen fysioterapian kuntoutuksen keskeisiin tavoitteisiin ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
  • Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
  • Opiskelija saa esimerkkejä muutamaan mielialan problematiikan terapiaprosessiin ja tietoa kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristön yhteistyön erityispiirteistä.

 • 4. lähijakso 8.12.2022 klo 10-17 ja 9.12.2022 klo 9-16

  8.12 klo 8:30-9:30 (kehitystehtävän ohjeistus) Marjut Koskela

  Sovellettu rentoutus psykofyysisen fysioterapeutin työkaluna, 2 op
  Lisäksi lyhyt tutustuminen Basic Body Awareness terapiaan

  Kouluttaja: Kirsti Niskala

  Oppimistavoitteet:

  • Opiskelija oppii käyttämään Sovellettua rentoutusta psykofyysisen fysioterapeutin työssä soveltaen sitä ohjattavan tarpeeseen.
  • Opiskelija osaa ohjata harjoituksia asiakkailleen ja oppii käyttämään harjoituksia myös oman hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelujaksoon sisältyy omatoiminen itsenäinen työskentely koulutuspäivien jälkeen ja siitä reflektointi ja oppimistehtävä.
  • Opiskelija tietää mitä BBAT – Basic Body Awareness terapia on kokemuksen kautta

   

 • 5. lähijakso: 19.1.2023 klo 10-17 ja 20.1.2023 klo 9-16

  Lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia, 2 op

  Kouluttaja: Jenni Aittokallio

  Oppimistavoitteet:

  • Opiskelija tunnistaa ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren psykofyysinen fysioterapian kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
  • Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
  • Opiskelija saa esimerkkejä ahdistuneen/masentuneen/ilmaisultaan estyneen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä.
  • Opiskelija tunnistaa syömishäiriökuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
  • Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
  • Opiskelija saa esimerkkejä syömishäiriöisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja perheen kanssa työskentelyn merkityksestä.
  • Opiskelija tunnistaa neuropsykiatrisen kuntoutuksen keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapian näkökulmasta ja harjoittelee tutkimista ja havainnointia.
  • Opiskelija saa tietoa yleisimmin käytetyistä lomakkeista, tutustuu itse tehden keinoihin ja käytännön harjoitteisiin.
  • Opiskelija saa esimerkkejä neuropsykiatrisen lapsen ja nuoren terapiaprosessista ja kohtaamisen keinoista ja toimintaympäristöyhteistyön erityispiirteistä.

 • 6.lähijakso 9.3.2023 klo 10-17 ja 10.3.2023 klo 9-16

  Syömishäiriöt, emotionaalinen traumatisoituminen ja työnohjaukselliset kysymykset, 2 op

  Kouluttaja: Marita Kotro

  Oppimistavoitteet:

  Koulutusjakson tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys yleisimmistä syömishäiriöistä, niiden etiologiasta ja hoidon keskeisistä piirteistä sekä kehollisten interventioiden mahdollisuuksista. Tavoitteena jaksolla on myös vahvistaa opiskelijan kykyä ymmärtää emotionaalisen traumatisoitumisen vaikutuksia somaattisessa kokemisessa sekä kykyä reflektoida oman toiminnan mahdollisuudet suhteessa asiakkaan haasteisiin. Koulutusjaksolla aihetta lähestytään kirjallisuuden sekä kokemuksellisten harjoitusten kautta.

  Työnohjauksellisen osion tavoitteena on, että opiskelijalla on kontakti myötätuntouupumuksen tai sijaistraumatisoitumisen ilmiöihin sekä kykyä tunnistaa omaa jaksamistaan. Jakson aikana pysähdytään tutkimaan sekä eettisiä että omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä työnohjauksellisten väliintulojen avulla.

 • 7. lähijakso: 4.5.2023 klo 10-17 ja 5.5.2023 klo 9-16

  Ammatillisen kasvun ja oman työhyvinvoinnin tukeminen, EFT fysioterapeutin työssä (syventävä kipuosuus), 2 op

  Kouluttaja: Karita Palomäki

  Oppimistavoitteet:

  • Opiskelija on jäsentänyt oman ammatillisen kasvuprosessinsa valmiiksi portfolioksi, kirjalliseksi tuotokseksi.
  • Oppii keinoja havainnoida oman jaksamisen rajoja ja soveltaa eri keinoja ylläpitää omaa työhyvinvointia.
  • Ymmärtää pitkittyneiden kipujen ja oireisiin liittyvien tunteiden merkitystä, sekä miten psykofyysisen fysioterapian sekä eri erityismenetelmien, kuten EFT, avulla voi tukea asiakasta kipuun liittyvien emotionaalisten kuormitusten helpottamisessa

 • 18.-(19.5.)2023 klo 8:00-16:00 Seminaaripäivät

  18.-(19.5.)2023 klo 8:00-16:00 Seminaaripäivät, Marjut Koskela

Peruutusehdot​

Hakeminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen hakupäivämäärän (15.5.22) jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi viimeisen hakupäivämäärän jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit, paikan voi luovuttaa ainoastaan valintakriteerit täyttävälle henkilölle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.​

Lisätietoja

Nainen seisoo .

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484