Sosionomityön perusteet 46 op | SeAMK

Sosionomityön perusteet 46 op

Sosionomityön perusteet -osaamiskokonaisuus antaa monipuolisia työkaluja yksilön hyvinvoinnin, sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden tarkasteluun. Koulutuksessa jäsennetään yksilön ja perheen arjen hyvinvointia tukevia sekä haastavia ilmiöitä osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta.

Osaamiskokonaisuudessa tutustutaan myös mm. palvelujärjestelmien toimintalogiikkaan ja palveluohjauksellisiin toimintatapoihin sekä tunnistetaan sosiaalityön rooli erilaisissa organisaatioissa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina!

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille sosiaalialasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Opiskelu toteutuu verkossa erilaisia digipedagogisia työkaluja hyödyntäen. Opinnoissa on käytössä sähköinen oppimisalusta Moodle. Koulutus alkaa 6.9.2021, jolloin toteutetaan myös opintojen orientaatiotilaisuus (Teams).

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin sosiaalialan asiantuntijat

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta moduulista:

 • Sosiaalialan tietoperusta 19 op
 • Sosiaalialan palveluita ja rakenteita 15 op
 • Ammattityö sosiaalialalla 12 op

Tutustu tarkemmin moduulien opintojaksoihin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

1. Sosiaalialan tietoperusta 19 op

 • Sosiaalityön perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä sosiaalityön keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Opiskelija osaa selittää sosiaalityön merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa nimetä sosionomin (AMK) työn tehtäväalueita ja selittää niiden merkitystä sosiaalialan tehtäväkokonaisuudessa. Opiskelija osaa kuvata sosiaalityön tarvetta ja merkitystä sosionomin (AMK) eri tehtäväkentillä. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan työn ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä. Opiskelija osaa tarkastella ammatillisia intressejään sosiaalialan tehtäväkentällä.


  Sisältö

  • sosiaalityön käsite
  • sosiaalityön lähestymistavat
  • sosiaalityön keskeiset teoriat
  • sosiaalityö yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttavana työnä
  • sosiaalityön nykytilanne
  • sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys
  • Sosiaalityö sosionomin (AMK) tehtävänä

   

  Ajankohta: 6.9.2021-10.10.2021
  Arviointi:
  1-5

 • Hyvinvointi ja elinolot 6 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa selittää hyvinvoinnin käsitteellisen perustan. Opiskelija osaa selittää koetun hyvinvoinnin ja terveyden, psyykkisen hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden, työn, mielekkään tekemisen, elinolojen vaikutuksia ihmisen hyvinvointia ja arjen hallintaa edistävinä tekijöinä. Opiskelija osaa selittää fyysisten ja psyykkisten sairauksien, vammaisuuden ja ikääntymisen vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista tiedontuottajaorganisaatioiden julkaisuista ja löytää aihealueisiin liittyvää kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita ja verkkolähteitä. Opiskelija osaa esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelut ja osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan kannalta tärkeitä tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa käyttää sekä SeAMKin kirjaston tarjoamia että muita sosiaali- ja terveysalan kannalta keskeisiä tietokantoja ja verkkopalveluja. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan. Opiskelija osaa soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta tehtävissään keskeisten tiedonlähdetyyppien (kirjat, lehtiartikkelit, verkkolähteet, myös kansainväliset lähteet) lähdeluettelomerkintöjen osalta.

  Sisältö

  • hyvinvointi, koettu hyvinvointi
  • elämänlaatu – toimintakyky, terveys,
  • työ, ikääntyminen, vammaisuus
  • kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa
  • sosiaali- ja terveysalan tiedontuottajat ja tiedonlähteet
  • sosiaali- ja terveysalan kannalta keskeiset tietokannat ja verkkopalvelut sekä niiden käyttö
  • verkkotiedonhaku ja tiedon seuraamisen apuvälineet
  • tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen

   

  Ajankohta: 11.10.2021-21.11.2021
  Arviointi: 1-5

 • Kasvu ja sosialisaatio 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija on omaksunut elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon liittyvät merkitykset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija on perehtynyt erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehitykseen liittyviin teorioihin, erityisen tuen tarpeisiin sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa selittää vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkityksen kasvussa ja sosialisaatiossa. Opiskelija osaa vertailla erilaisten yhteiskuntarakenteiden ja kulttuurien vaikutusta hyvinvointiin, sosialisaatioon ja perheen merkitykseen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Opiskelija tunnistaa sosionomin työnkuvan muista lasten ja perheiden kanssa työskentelevistä ammattikunnista.

  Sisältö

  • sosialisaatio
  • keskeiset kehitysteoriat
  • varhainen vuorovaikutus
  • perhe ja vanhemmuus
  • lasten ja perheiden hyvinvointi
  • läheisten ihmissuhteiden merkitys, kiintymyssuhde, attraktio
  • lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeet
  • elämänkulku
  • lapsi- ja nuorisokulttuurit

   

  Ajankohta: 22.11.2021-19.1.2022
  Arviointi: 1-5

 • Osallisuus ja marginaalisuus 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä osallisuus- ja marginaalisuus –käsitteet ja tunnistaa niiden sosiaalityön tehtäväkenttään sijoittuvan yhteyden. Opiskelija osaa tarkastella osallisuuden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija osaa tarkastella osallisuus- ja marginaalisuustematiikkaa erityisesti köyhyyden, addiktioiden, rikollisuuden, asunnottomuuden, työttömyyden ja yksinäisyyden näkökulmista. Opiskelija osaa sijoittaa osallisuus- ja marginaalisuuskysymykset osaksi sosiaalialan työn tehtäväkenttää. Opiskelija osaa tarkastella marginaalisuutta tuottavia ilmiöitä kansallisina ja globaaleina kysymyksinä. Opiskelija osaa pohtia opintojakson teemoista nousevia ammatillisia intressejään.

  Sisältö

  • osallisuus, osattomuus, osallistaminen, osallistuminen
  • asiakasosallisuus
  • marginaalisuus
  • integraatio
  • aktiivinen kansalaisuus
  • köyhyys, työttömyys, rikollisuus, asunnottomuus, addiktiot, yksinäisyys

   

  Ajankohta: 10.1.2022-20.2.2022
  Arviointi: 1-5

2. Sosiaalialan palveluita ja rakenteita 15 op

 • Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa selittää, mitä hyvinvointiyhteiskunta -käsite tarkoittaa, mitkä sen piirteet ja toimintaperiaatteet ovat ja mitkä sen keskeisimmät kehitysvaiheet ovat olleet. Hän osaa selittää, mitä samankaltaisuutta ja mitä eroavuutta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan piirteillä on erityisesti pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin hyvinvointimalleihin verrattuna. Opiskelija tietää, miten hyvinvointipalvelut sijoittuvat hyvinvointivaltion toimintoihin. Opiskelija tietää, miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut on organisoitu ja miten niiden rahoitus on järjestetty. Opiskelija kykenee seuraamaan ajankohtaista yhteiskunnallista ja talouspoliittista keskustelua. Opiskelija osaa kuvata julkisen, yksityisen ja järjestösektorin merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan toimijoina ja niiden keskinäistä vastuunjakoa hyvinvointipalveluiden tuottajina. Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan formaalisella ja informaalisella avulla. Opiskelija osaa selittää, mitkä ovat hyvinvointiyhteiskunnan ja eri sektoreiden muutosnäkymät ja lähitulevaisuuden haasteet.

  Sisältö

  • hyvinvointiyhteiskunta -käsite
  • pohjoismaiset ja eurooppalaiset hyvinvointimallit
  • hyvinvointipalvelut osana hyvinvointiyhteiskuntaa
  • hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoitus
  • julkinen, yksityinen ja kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tuottajina
  • informaalinen ja formaalinen apu

   

  Ajankohta: 21.2.2022-20.3.2022
  Arviointi: 1-5

 • Sosiaalilainsäädännön perusteet 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä. Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön. Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

  Sisältö

  • lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
  • sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
  • salassapitovelvollisuus
  • keskeiset sosiaalilait ja asetukset

   

  Ajankohta: 21.3.2022-24.4.2022
  Arviointi: 1-5

 • Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa nimetä keskeisiä hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista tukea tuottavia sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen toimijoita sekä näiden olennaisimpia lähialoja ja yhteistyötahoja. Opiskelija osaa määritellä keskeisten toimijoiden toteuttamat tuen ja auttamisen muodot hyvinvoinnin järjestämisessä ja tuottamisessa. Opiskelija osaa selittää, millaista tukea ja apua asiakkaalla on mahdollisuus saada erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa toimijoiden keskinäisen yhteistyön malleja. Hän osaa määritellä toimijoiden ja etuuksien merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

  Sisältö

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • keskeiset sosiaalivakuutusetuudet
  • työvoimahallinnon palvelut
  • Digi- ja väestötietoviraston- ja oikeusaputoimiston palvelut
  • yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välisen yhteistyön malleja
  • yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen merkitys hyvinvointijärjestelmässä

   

  Ajankohta: 25.4.2022-19.6.2022
  Arviointi: 1-5

 • Hyvinvointiteknologia 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tunnistaa teknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa ja yhteiskunnassamme. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä.

  Sisältö

  • hyvinvointiteknologia
  • teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet – käyttäjälähtöinen teknologia eri asiakasryhmien näkökulmasta
  • hyvinvointiteknologia, kestävä kehitys ja eettiset kysymykset

   

  Ajankohta: 20.6.2022-31.7.2022
  Arviointi: 1-5

3. Ammattityö sosiaalialalla 12 op

 • Sosiaalialan etiikka 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä eettisen toiminnan perustan ja siihen liittyvät teoreettiset käsitteet. Hän osaa selittää ihmis- ja perusoikeussäädökset, sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet. Hän osaa arvioida ja kuvata ammattieettisten periaatteiden merkitystä sosionomin työssä. Opiskelija osaa määritellä reflektion käsitteen ja hänellä on reflektion perusvalmiudet. Opiskelija tiedostaa kehittymistarvetta omassa toiminnassaan. Hän kykenee havaitsemaan arvoristiriitoja ja etsimään niihin ammattieettisiä ratkaisuja. Hän tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tiedostaa huono-osaisuutta ehkäisevän toiminnan tärkeyden alueellisissa, kansallisissa ja globaaleissa ympäristöissä.

  Sisältö

  • etiikka, ihmiskäsitys, moraali ja arvot
  • eettiset periaatteet
  • sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
  • reflektion merkitys sosiaalialan työssä
  • eettinen kirjaaminen
  • kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

   

  Ajankohta: syksy 2022
  Arviointi: 1-5

 • Palveluohjaus 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen palveluohjauksellisen toimintatavan ja periaatteet. Opiskelija osaa palveluohjauksen keinoin suunnata ja koota tarpeen mukaisia palveluita erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tueksi. Hän osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeita monipuolisesti ja sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmien toimintalogiikkaa sekä palveluohjauksellisen toimintatavan eri tasot. Hän osaa rohkaista asiakasta tuomaan esille tarpeitaan ja toimimaan palvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa edesauttaa palvelukokonaisuuden toteutumista yhteistyöverkostoissa ja hän ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen . Hänellä on valmiuksia sovittaa yhteen esim. julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia palveluita. Opiskelija osaa käyttää asiakaskohtaisesti soveltuvia ammattityön menetelmiä palveluohjausprosessissa. Opiskelija on perehtynyt palveluohjauksen käytäntöön erityisesti nuorten, mielenterveysasiakkaiden, vammaisten ja ikääntyneiden palvelutarpeissa. Hänellä on valmiudet hankkia tietoa palveluohjauksen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia palveluita osana palveluohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä.

  Sisältö

  • palveluohjauksen käsite ja palveluohjauksellinen toimintatapa
  • asiakkaan palvelutarpeen arvioiminen
  • palveluohjauksen prosessi
  • asiakaslähtöisyys palveluohjausprosessissa
  • eettinen osaaminen palveluohjauksessa
  • julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen hyödyntäminen asiakkaan yksilöllisessä elämäntilanteessa
  • palvelujärjestelmien toimintaperiaatteet ja -logiikka
  • kirjaaminen palveluohjauksessa
  • palveluohjaus nuorten, mielenterveysongelmaisten, vammaisten ja ikääntyneiden palvelutarpeissa
  • moniammatillinen yhteistyö
  • verkostotyö
  • digitaaliset palvelut osana palveluohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä

   

  Ajankohta: syksy 2022
  Arviointi: 1-5

 • Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tehtävät ja paikat erilaisissa hyvinvointialan ja rinnakkaisalojen organisaatioissa, joiden välitön perustehtävä ei kohdistu sosiaalialan toimintojen tai sosiaalihuollon toteuttamiseen, esimerkiksi koulun sosiaalityö, sosiaalityö terveydenhuollon organisaatioissa ja kuntoutusorganisaatioissa, sosiaalityö kriminaalihuollossa, sosiaalityö työvoimahallinnossa ja kelassa. Opiskelija osaa kuvata asiakkaan tilannetta ja tarpeita sosiaalisen näkökulmasta sekä selvittää, mitä sosiaalietuuksia, palveluita, tukitoimia ja avunlähteitä asiakkaalla on käytettävissä. Opiskelija osaa tunnistaa millaisia muita kuin sosiaalityön asiantuntijuuksia asiakas tarvitsee hyvinvointinsa tueksi. Opiskelijalla on valmiudet toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

  Sisältö

  • sosiaalisen asiantuntijuus
  • moniammatillisuus, yhteistyö, monialaisuus
  • asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeiden kartoitus
  • tiedonhankinta palveluista, etuuksista ja lainsäädännöstä
  • tiimityö, verkostotyö, dialogisuus
  • koulun sosiaalityö, sosiaalityö terveydenhuollon organisaatiossa, sosiaalityö päihdetyössä, sosiaalityö työvoimahallinnossa

   

  Ajankohta: syksy 2022
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutus koostuu kolmesta 12-19 opintopisteen laajuisesta moduulista, osaamiskokonaisuuden laajuus on yhteensä 46 opintopistettä. Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen moduuli (19 op) alkaa syksyllä 2021. Moduuli II (15 op) alkaa keväällä 2022 ja moduuli III (12 op) syksyllä 2022. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 460 euroa (46 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt 8.8.2021.
Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti koko osaamiskokonaisuuteen. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan opiskelijoita ottaa suorittamaan myös yksittäisiä moduuleja. Vapaita paikkoja moduuliin I voi tiedustella 9.8. alkaen.

Muuta huomioitavaa

 • Moduulien I-III alussa toteutetaan opintoihin orientoiva tilaisuus (Teams).
 • Opinnot saattavat sisältää tenttejä, jotka suoritetaan valvotuissa olosuhteissa (esim. Exam-tentit Seinäjoella). Opettajat tiedottavat tenttisuorituksista erikseen opintojen kuluessa.

 

Koulutukseen liittyvät lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 18.8.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (460 €), joka laskutetaan koulutuksen alkaessa kolmessa erässä. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (8.8.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Avoimen AMKin opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi?

SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMKissa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMKin opintoja. Tutkinto-opiskelijaksi hakea myös yhteishaussa, jos hakukelpoisuusvaatimukset ko. koulutukseen täyttyvät.