Uusia SeAMK-julkaisuja | SeAMK.fi

Uusia SeAMK-julkaisuja

kategoria: SeAMK Info
Julkaisu - Uusia työmenetelmiä ja innovaatioita hyvinvoinnin edistämiseen

Asta Heikkilä & Jenni Kulmala esittelevät julkaisussaan innovatiivisia, sosiaali- ja terveysalan työtä kehittäviä menetelmiä ja käytäntöjä. Timo Toikon ym. raportissa kerrotaan, millaisilla toimintamalleilla voidaan tukea nuorten koulunkäyntiä. Juha-Matti Päivölä ym. puolestaan esittelevät Pk-Inno -hankkeessa luotua ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyön toimintamallia.

Asta Heikkilä & Jenni Kulmala (toim.). 2016. Uusia työmenetelmiä ja innovaatioita hyvinvoinnin edistämiseen: SeAMK Sosiaali- ja terveysala tutkii ja kehittää. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B. Raportteja ja selvityksiä 120.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos sekä niukkenevat resurssit haastavat kaikkia alan työntekijöitä moniammatillisten toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palvelujen tutkimusnäyttöön perustuvaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Ajankohtaista on myös teknologian entistä vahvempi hyödyntäminen. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys väestön ikääntyessä edellyttää työmenetelmien ja työnjakojen kehittämistä yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamiseksi. Tässä artikkelijulkaisussa esitellään SeAMKin sosiaali- ja terveysalalla toteutettuja innovatiivisia ja käytännönläheisiä hankkeita, opetuskokeiluja ja opinnäytetöitä, joissa kehitetään monipuolisesti uusia, helposti hyödynnettäviä työmenetelmiä ja käytäntöjä, sekä asiakas- ja työntekijäryhmien kokemustietoa.
ISBN 978-952-7109-56-4

Lue julkaisu (PDF)

 

Timo Toikko (toim.). 2017. Komiasti opintiellä: Kohti säännöllistä koulunkäyntiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B. Raportteja ja selvityksiä 121.

Komiasti opintiellä -hankkeen tarkoituksena on ollut tukea nuorten koulunkäyntiä. Hankkeessa on kehitetty yläkoulujen Lukkari-toimintamallia ja toisen asteen Elämyspaja-toimintamallia. Tämän julkaisun kolmessa artikkelissa käsitellään ja arvioidaan hankkeessa kehitettyjen toimintamuotojen periaatteita, käytännön ratkaisuja ja vaikutuksia, myös nuorten näkökulmasta.
ISBN 978-952-7109-58-8

Lue julkaisu (PDF)

 

Juha-Matti Päivölä, Seliina Päällysaho, Kenneth Norrgård, Tapani Sauranen, Eija Svanberg & Kimmo Vänni. 2016. Pk-Inno – yritysyhteistyötä kehittämässä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B. Raportteja ja selvityksiä 122.

Pk-Inno -hankkeen tavoitteena oli luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille saadaan aikaan laajaa ammattikorkeakoulun henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeessa olivat mukana Seinäjoen, Jyväskylän, Vaasan, Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Yhteisesti hankkeessa luotiin perusmalli ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön. Mallin tärkeimmiksi osiksi muodostuivat hankkeen alussa toteutettu koulutus Kuunteleva asiakaskohtaaminen sekä hankkeen aikana win-win-win -toimintamalli ja yrityksen tarvekartoitus, jonka työkaluna toimi yritysanalyysilomake. Mallin käytännön toteutuksessa eri ammattikorkeakouluilla oli erilaisia versioita, joita raportissa esitellään.
ISBN 978-952-7109-57-1

Lue julkaisu (PDF)