Matkailuhankkeet SeAMKissa | SeAMK

Matkailuhankkeet SeAMKissa

 • Ajankohtaista hankkeissa

  Täältä näet matkailuhankkeiden ajankohtaiset tapahtumat.

  Digi-EP – Eteläpohjalainen matkailu näkyväksi -hanke

  • Matkailun Digi-seminaari 2.4.2019 klo 12-15 Frami F, Kampusranta 11, Seinäjoki
   Tilaisuudessa julkaistaan Eteläpohjalaisen matkailun digisuunnitelma eli digitiekartta ja ohjelmassa myös muuta ajankohtaista asiaa matkailun digitalisaatiosta. Seminaariin voi osallistua myös webinaarina.Ohjelma on tulostettavissa täällä (pdf). Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2XbNUGT

   

  Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena -hanke käynnistyy 1.3.2019!

  Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan alueen matkailutoimijoiden ja matkailua sivuavien toimialojen välistä verkostomaista yhteistyötä sekä tuottaa ehdotuksia alueelle soveltuvista kumppanuusmalleista matkailupalveluiden näkyvyyden ja saatavuuden edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä ovat myös mm. matkailufoorumin kokoaminen ja maakunnallisen matkailustrategian päivitystyö. Hankkeen oma sivu julkaistaan lähiaikoina.

  Lisätietoja: Sanna Jyllilä sanna.jyllila(at)seamk.fi tai Elina Järvinen elina.jarvinen(at)seamk.fi

   

   

   

Matkailuhankkeiden rahoittajien logot.

Digi EP - eteläpohjalainen matkailu näkyväksi

Hankkeen tavoitteena on saada 30 matkailuyritystä kokeilemaan digitaalista myyntialustaa liiketoiminnassaan sekä luoda Etelä-Pohjanmaan alueen matkailutoimialan digisuunnitelma, joka on linjassa Työ- ja elinkeinoministeriön vision ja Visit Finlandin Suomen matkailun digitiekartan kanssa. Suunnitelma tehdään yhdessä keskeisten matkailutoimijoiden kanssa. Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on valmistella ja sitouttaa maakunnan matkailutoimijoiden verkostoa digitaalisiin myyntialustoihin siirtymiseen. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kahtena kokonaisuutena.

1) Digitaalisen myyntialustan Bókunin kokeilu
Hankkeessa toteutetaan kokeilu, jossa matkailuyritykset pääsevät konkreettisesti kokeilemaan kuinka digitaalinen myyntialusta toimii. Alustaksi on valittu Bókun, joka on verkkokauppa ja markkinapaikka matkailutuotteiden online-myyntiin. Bókunissa yritykset voivat myös toteuttaa yhdistelmätuotteita ja myydä niitä ristiin. Kokeilu toteutetaan kolmessa työpajassa, jotka on suunnattu ohjelmapalveluyrityksille, ravintolapalveluita tarjoaville yrityksille sekä majoitusyrityksille, joilla on majoituksen lisäksi muitakin myytäviä palveluita. Työpajat järjestettiin Seinäjoella 4.-6.2.2019 Tietotalon vetämänä.

2) Maakunnallinen matkailun digisuunnitelma – Digitiekartta
Digisuunnitelman tavoitteena on tukea digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä maakunnassa ja strategista ​päätöksentekoa eri toimijoita hyödyttäen. Digisuunnitelma toteutetaan asiantuntijapalveluna, jonka tuottaa ​matkailuteollisuuden verkkoliiketoiminnan konsultti ja kouluttaja Kirsi Mikkola (Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy) yhdessä matkailuliiketoiminnan asiantuntija Markku Nissin kanssa. Digisuunnitelmaa työstetään neljässä työpajassa yhdessä maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. 10-hengen työryhmän kokoonpano koostuu matkailuyrittäjistä, koulutus- ja kehitysyhtiöiden ja rahoittajien edustajista. Digitiekartta julkaistaan Eteläpohjalainen matkailu näkyväksi -seminaarissa 2.4.2019 klo 12-15 Seinäjoella (ohjelma). Ilmoittaudu seminaariin täällä: https://bit.ly/2XbNUGT

Digi-EP Eteläpohjainen matkailu näkyväksi  -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja sitä rahoittavat ​Etelä-Pohjanmaan liitto AIKO –rahoituksella ja SeAMK. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018-30.4.2019.​

Yhteystiedot:
Sanna Jyllilä p. 040 830 0400, sanna.jyllila(at)seamk.fi​
Elina Järvinen p. 040 868 0610, elina.jarvinen(at)seamk.fi​

Matka Kasvuun -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan pienten matkailu- ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisessä kilpailussa. Hankkeen tarkempia teemoja ovat digitalisaation mahdollisuudet matkailualla, markkinoinnin kehittäminen kasvun tukena sekä strateginen uudistuminen ottaen huomioon tulevaisuuden trendit ja nopeasti muuttuvat matkailumarkkinat.

Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet

Hanke jakautuu erilaisiin työpaketteihin, jossa läpileikkaavana teemana on digitalisaatio.

1) Maaseudun matkailuyritysten digitaaliset ekosysteemit ja markkinoinnin edelläkävijät
– tavoitteena tuottaa tietoa digitaalisten ekosysteemien ja innovatiivisten markkinointikeinojen mahdollisuuksista kotimaassa ja ulkomailla
– toteutetaan benchmarking-matkoina (yhteensä 4), saatujen kokemusten analysointi ja raportointi sekä tulosten laajempi levittäminen

2) Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys
– tavoitteena testata ja tuottaa työkaluja yritysten markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden kehittämiseen
– toteutetaan SeAMKin asiantuntijatyönä sekä yrityskäyntinä ja työpajoin (2 kpl)

3) Maaseudun matkailuyritysten strateginen uudistuminen
– tavoitteena kehittää ennakointityökaluja sekä itsearviointimittari yrittäjämäisestä orientaatiosta
– toteutetaan SeAMKin asiantuntijatyönä sekä yrityskäyntinä ja työpajoin (3 kpl)

4) Digitalisaation hyödyntäminen maaseudun matkailualan yrityksissä
– tavoitteena kehittää toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen
– toteutetaan webinaareina (2 kpl)

5) Videokokonaisuuden tuottaminen hankkeen kaikista tuloksista
– tuotettava videokokonaisuus koostuu lyhyemmistä opasvideoista kohtien 1-4 toimenpiteisiin ja teemoihin liittyen

Osallistumismaksu 350 €

Hankkeen aikana hankkeessa mukana olevat yritykset:
– saavat yritystoiminnastaan nykytila-analyysin markkinointiin ja strategiseen uudistumiseen
– saavat käyttöönsä hankkeen aikana syntyvät työkalut asiantuntijakonsultaation kera omaan yritystoimintaan
– voivat osallistua yhdelle benchmarkkaus-matkalle kotimaassa hankkeen kustantamana
– voivat osallistua työpajoihin ja webinaareihin

Lisäksi osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus:
-osallistua kahdelle ulkomaan benchmarkkaus-matkalle ja yhdelle kotimaan matkalle omavastuuosuudella, hanke maksaa puolet matkasta

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2019 ja toteuttajana Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikkö.

Projektipäällikkö Elina Järvinen
elina.jarvinen(at)seamk.fi
puh. 040 868 0610

Päivänkakkarat.

Maaseudun matkailu yhteistyöllä kasvuun

Matkailun kotimarkkinat ovat piristyneet ja kansainväliset matkailumarkkinat ovat nostaneet maaseudun matkailun hyvälle kasvu-uralle valtakunnallisesti. Potentiaalia ja mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen on olemassa. Maaseudun matkailuyritysten tukeminen hyödyttää laajasti koko maakuntaa ja se nähdään merkittävänä elinkeinona.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa yritysryhmähankkeista ja aktivoida matkailuyrityksiä osallistumaan yritysryhmähankkeisiin. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailutoimijoiden välisten uusien kumppanuuksien ja verkostojen syntymistä kartoittamalla yhteisiä kehittämisteemoja ja –tarpeita sekä kiinnostuksen kohteita. Myös eri toimialojen yhteisten intressien pohjalta pyritään synnyttämään kokonaan uusia yhteistyöverkostoja toimijoiden kesken.

Hankkeen aikana matkailutoimijat:

 • saavat tietoa esimerkkejä hyvistä käytänteistä jo toteutuneista yritysryhmähankkeista
 • saavat tukea yritysryhmähankkeiden suunnitteluun sekä kumppanuuksien ja verkostojen syntymiseen
 • voivat osallistua työpajoihin, joissa kirkastetaan yhteisiä tavoitteita ja tarkennetaan kunkin yrityksen kehittämistarpeita

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 28.2.2019 ja toteuttajana Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikkö.

Yhteystiedot:
Elina Järvinen
elina.jarvinen(at)seamk.fi
puh. 040 868 0610

Sanna Jyllilä
sanna.jyllila(at)seamk.fi
puh. 040 830 0400

Polku metsässä.

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! -hanke

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana.

Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care-toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan aktivoinnin kautta tuetaan palveluiden kehittymistä, edistetään alan yrittäjyyttä sekä tuodaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja palvelumuotojen kehittämiseen.

Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen eri kokonaisuuteen:
1) tiedotus ja tunnettuuden lisääminen mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaalisille palvelun tarjoajille
2) palvelukonseptien kehittymisen tukeminen organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä sekä lisätään toimijoiden tietämystä Green Care -toiminnan perusteista ja laadusta
3) verkostojen kehittäminen tuomalla alueen toimijoille olemassa olevaa kansainvälistä tietoa sekä luomalla linkkejä eteläpohjalaisten, kansallisen ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Hanke toteutetaan 15.4.2016–31.12.2018 välisenä aikana yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.

Lisätietoja:
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti: Anne Matilainen, anne.matilainen(at)helsinki.fi, puh. 050 415 1156
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy: Sanna Jyllilä, sanna.jyllila(at)seamk.fi, puh. 040 830 0400 ja Anu Aalto, anu.aalto(at)seamk.fi, puh. 040 680 7524
SEDU Aikuiskoulutus: Päivi Haanpää, paivi.haanpaa(at)sedu.fi

Päättyneet hankkeet

Outdoors Etelä-Pohjanmaa - luontokohteet tunnetuksi

Luonto on Suomessa alueellisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla tärkein matkailullinen resurssi ja vetovoimatekijä. Etelä-Pohjanmaan alueella on hyvät edellytykset kehittyä houkuttelevaksi ja vetovoimaiseksi luontomatkailukohteeksi. Meillä on paljon upeita luontoreittejä- ja kohteita, joita alueella vieraileva matkailija ei välttämättä tällä hetkellä löydä. Outdoors Etelä-Pohjanmaa – luontokohteet tunnetuksi -hankkeen tavoitteena on kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja -reitistöjen löydettävyyttä, laatua ja elämyksellisyyttä sekä matkailullista hyödynnettävyyttä maaseudun matkailuyritystoiminnassa. Hankkeessa keskitytään kolmeen luontomatkailuteemaan: vaellus, melonta ja pyöräily.

Toiminta perustuu verkostomaiseen toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, toimijoiden väliseen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen OutdoorsFinland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelman kanssa, joka toimii Visit Finlandin alaisuudessa. Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen:

1) Yhteistyön edistäminen eri toimijoiden kesken

 • Yhteistyöryhmän koordinointi ja yhteisen toimintamallin kehittäminen
 • Vaellus-, melonta- ja pyöräilyreittien kartoittaminen

2) Tuotekehitys- ja markkinointi

 • Luontokohteiden ja liiketoiminnan kehittämisen työpajat
 • Luontoreittien reittiluokittelut ja reittikuvausten laatiminen

3) Tiedottaminen

 • Tuotesuositusten, kehittämisen työkalujen ja tutkimustiedon jalkauttaminen
 • Sähköisten kanavien kartoittaminen ja reittien linkitykset niihin

Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2017 – 30.11.2018 Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä.

Projektipäällikkö Sanna Jyllilä
sanna.jyllila(at)seamk.fi
puh. 040 830 0400

Luontopolku.

Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla MATKO3 –hanke

MATKO3 -hanke päättyi 28.2.2015. Hankkeen aikana on päivitetty Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille 2013-2017, tehty erilaisia tutkimuksia ja raportteja sekä opinnäytetöitä.