SeAMKin yksittäiset opintojaksot Opinlakeusverkoston toisen asteen oppilaitoksille keväällä 2024

Sivun lopusta löytyvässä linkissä esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjoamat ilmaiset verkko-opinnot kaikille Etelä-Pohjanmaan lukioille. Opiskelija saa opinnoistaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteen.

Keväällä 2024 toteutettaviin opintojaksoihin pyydetään ilmoittautumaan 15.12.2023 mennessä.

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille omalle opinto-ohjaajalleen (tai yhteyshenkilölle). Lukioiden yhteyshenkilöiden käytössä on excel-tiedosto, johon lisätään SeAMKin opintojaksotarjontaan ilmoittautuvien opiskelijoiden tiedot. Tiedosto toimitetaan meille tietoturvasyistä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä.

Vastaanotettuamme ilmoittautumiset opiskelijat lisätään opiskelijarekisteriimme. Opiskelijat tarvitsevat SeAMKin käyttäjätunnukset opintojen suorittamiseen. Käyttäjätunnusten muodostumisessa menee noin kolme vuorokautta ilmoittautumistietojen toimittamisesta. Opinnot ovat lukiolaisille maksuttomia.

Lisätietoja prosessista ja sen vaiheista antaa jatkuva.oppiminen(a)seamk.fi.

Excel-tiedosto ilmoittautuneiden opiskelijoiden kirjaamiseen

Tiedot-2.-asteen-opiskelijoista_lukiot_2023-2024

Opinlakeusverkoston toimijoille tarjottavat SeAMKin opintojaksot keväällä 2024

Opintojaksot alkavat 1.1.-31.5.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuneille lähetetään tieto opintojaksolle hyväksymisestä ja ohjeet SeAMKin käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi. Tarkemmat tiedot opintojakson aloituksesta ja suorittamisesta saat ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen SeAMKin sähköpostiosoitteeseesi.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan sivun yläosassa olevien ohjeiden mukaan omalle opinto-ohjaajalle, joka toimittaa tiedot SeAMKiin.

 • Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 op

  Osaamistavoitteet

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija osaa

  • toimia ammattikorkeakoulussa
  • kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
  • hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
  • tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
  • suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

  Sisältö

  Korkeakouluopiskelu:

  • opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
  • korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
  • opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
  • opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
  • hyvinvointipalvelut SeAMKissa

  Urasuunnittelu:

  • oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
  • jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

  Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

  Hyväksytty

  • Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
  • Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

  Hylätty

  • Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
  • Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.
 • Tieto- ja viestintätekniikka 4 op

  Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat huomioiden
  • Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

  Sisältö

  Johdatus toimisto-ohjelmiin
  Tekstinkäsittely

  • kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
  • asiakirjastandardi

  Taulukkolaskenta

  • laskentamallit
  • kaaviot

  Esitysgrafiikka

  • esityksen sisältö ja rakenne
  • esityksen asetukset

  Verkkopalvelujen hyödyntäminen

  • pilvipalvelut
  • verkkoneuvottelu työvälineenä

  Tietosuoja
  Tekijänoikeudet

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien merkityksen.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita sekä tietosuoja- ja tekijänoikeusasioita erilaisissa käyttötilanteissa.

 • Yrittäjyyden perusteet 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija

  • hallitsee yrittäjyysosaamisen pääpiirteet, tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan sekä tunnistaa epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
  • osaa nimetä ja määritellä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
  • tunnistaa liikeideansa näkökulmasta keskeisimmät asiakkaat ja heidän roolinsa kannattavassa liiketoiminnassa
  • tuntee ja osaa tarvittaessa hyödyntää yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia SeAMKissa ja niihin liittyviä tukipalveluja

  Sisältö

  • Yrittäjyyteen liittyvät henkilökohtaiset valmiudet, esimerkiksi itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, arvot, epävarmuuden sieto sekä omien asenteiden merkitys valinnoissa
  • Arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
  • Yritystoiminnan perustamisvaiheet
  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
  • Tutustuminen SeAMKin tarjoamiin yrittäjyyden palveluihin

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Osaa

  • ottaa vastuun tehtävistään (toimii yrittäjämäisesti)
  • tunnistaa omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan ja käsittää epävarmuuden sietämisen merkityksen omassa toiminnassaan
  • tunnistaa asiakkaan keskeisen roolin liiketoiminnan suunnittelussa
  • osaa tunnistaa liiketoimintasuunnitelmassa oman osaamisensa, yrityksensä asiakkaat ja tärkeät yhteistyökumppanit

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Edellisen lisäksi osaa

  • arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
  • arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtymistä
  • tunnistaa liiketoimintansa näkökulmasta tärkeimmät yhteistyökumppanit ja verkostot
  • tuntee hyvin liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden yhteydet liiketoimintaan
  • perusteet liiketoimintasuunnitelmaan liittyvissä laskelmissa

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Edellisen lisäksi osaa

  • arvioida yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia sekä
  • analysoi kilpailijoiden merkitystä liiketoiminnan näkökulmasta
  • analysoida ja arvioida tekemiään strategisia valintoja ja tiedostaa yritystoiminnan yhteiskunnallisen merkityksen
  • tunnistaa liiketoimintasuunnitelmansa näkökulmasta keskeisimmät riskit ja hallitsee laskemat ja tuotteen tai tuottamansa palvelun hinnoittelun
 • Mekaniikka 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
  • osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
  • osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
  • osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
  • osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
  • osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

  Sisältö

  • Kinematiikka
  • Newtonin lait
  • Työ, teho, energia
  • Impulssi, liikemäärä
  • Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
  • Olomuotojen mekaniikkaa.

  Esitietovaatimukset

  Edeltäviä opintoja ei tarvita.

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

 • Sähkö- ja lämpöoppi 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
  • osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
  • osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
  • osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
  • osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
  • osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
  • osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

  Sisältö

  • lämpöopin perusteet
  • sähköstatiikka
  • tasavirtapiirit
  • vaihtovirtapiirin perusteita
  • Magnetismin perusteita

  Esitietovaatimukset

  Mekaniikka

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

 • Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä

  Sisältö

  • Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
  • Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
  • Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
  • Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Opiskelija osaa sieventää ja muokata yksinkertaisia kirjainlausekkeita. Hän pystyy ratkaisemaan perusmuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa tehdä yksinkertaisia fysikaalisia yksikkömuunnoksia. Hän kykenee laskemaan yksinkertaisen kemiallisen yhdisteen moolimassan.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita sujuvasti. Hän osaa ratkaista ei-standardimuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia liikeopin, lämpöopin ja sähköopin yhtälöitä. Hän osaa tasapainottaa yksinkertaisen kemiallisen yhtälön.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Opiskelija hallitsee kirjainlausekkeen käsittelyvaiheet vaivattomasti. Hän osaa ratkaista mielivaltaisessa muodossa olevan ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista perusmuodossa olevan yhtälöparin. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia, jotka käsittelevät suorakaiteen, suorakulmaisen kolmion ja ympyröiden geometriaa. Hän hallitsee liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia kemiallisia ainemäärä-, konsentraatio ja pH-laskuja.

 • Itsensä johtaminen 2 op

  Osaamistavoitteet

  Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

  Sisältö

  1) itsetuntemus

  • opiskelija ymmärtää erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja sekä osaa tunnistaa ja reflektoida omia arvoja ja asenteita, hyödyntää omaa temperamenttiä sekä tunnistaa oman motivaationsa vaikuttavat tekijät

  2) elämänhallinta

  • ajankäytön hallinta, stressi, tunneäly, muutosvalmius ja ammatti-identiteetti

  Esitietovaatimukset

  Ei ole

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

  Oppimateriaalit

  Opettajan ilmoittama materiaali

 • Urheilijan brändin rakentaminen 2 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa tunnistaa urheilijan brändin rakentamisen erityispiirteet. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, ja miten niitä voidaan hyödyntää urheilijan henkilöbrändin rakentamisessa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja urheilijan henkilöbrändin rakentamisessa.

  Sisältö

  • Urheilijan henkilöbrändin rakentaminen
  • Sosiaalinen media urheilijan brändin rakentamisen tukena
  • Itsetuntemuksen kehittäminen osana urheilijan brändin hallintaa
  • Vaikuttajamarkkinointi urheilijan brändin hallinnan keinona

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot erinomaisesti ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja sekä osaa käyttää niitä urheilijan brändin rakentamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

  Lisätiedot

  Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

 • Sosiaalityön perusteet 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä sosiaalityön keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Opiskelija osaa selittää sosiaalityön merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa nimetä sosionomin (AMK) työn tehtäväalueita ja selittää niiden merkitystä sosiaalialan tehtäväkokonaisuudessa. Opiskelija osaa kuvata sosiaalityön tarvetta ja merkitystä sosionomin (AMK) eri tehtäväkentillä. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan työn ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä. Opiskelija osaa tarkastella ammatillisia intressejään sosiaalialan tehtäväkentällä.

  Sisältö

  • sosiaalityön käsite
  • sosiaalityön lähestymistavat
  • sosiaalityön keskeiset teoriat
  • sosiaalityö yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttavana työnä
  • sosiaalityön nykytilanne
  • sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys
  • Sosiaalityö sosionomin (AMK) tehtävänä

  Esitietovaatimukset

  edeltäviä opintoja ei tarvita

  Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

  Opiskelija osaa selittää sosiaalityön käsitteen ja tavoitteet sekä kuvailla sosiaalityön teorioita ja lähestymistapoja. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosionomin (AMK) tehtäväalueita osana sosiaalialan tehtäväkokonaisuutta. Opiskelija osaa nimetä sosiaalialan työn ja kestävän kehityksen välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa selittää ammatillisia intressejään sosiaalialan tehtäväkentällä.

  Arviointikriteerit, hyvä (3)

  Opiskelija osaa määritellä sosiaalityön käsitteen ja tavoitteet. Lisäksi opiskelija osaa tarkastella sosiaalityön lähestymistapoja ja peilata niitä sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin suuntauksiin. Opiskelija osaa perustella sosionomin (AMK) asiantuntijuutta sosiaalityön eri tehtäväalueilla ja sosiaalialan kokonaisuudessa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan työn ja kestävän kehityksen välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa tarkastella ammatillisia intressejään sosiaalialan tehtäväkentällä.

  Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

  Opiskelija osaa määritellä sosiaalityön käsitteen ja tavoitteet monipuolisesti sekä analysoida sosiaalityön eri lähestymistapoja kiinnittäen ne sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin suuntauksiin. Opiskelija osaa perustella laaja-alaisesti sosionomin (AMK) asiantuntijuutta sosiaalityön ja sosiaalialan eri tehtäväalueilla. Opiskelija osaa analysoida sosiaalialan työn ja kestävän kehityksen välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa tarkastella ja perustella ammatillisia intressejään sosiaalialan tehtäväkentällä.

 • Ruokaketjun toiminta 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

  Sisältö

  • suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
  • kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
  • merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
  • leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
  • ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
  • ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

  Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

  Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

 • Ruokaketjun vastuullisuus 3 op

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

  Sisältö

  • Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
  • Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
  • Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
  • Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
  • Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
  • Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
  • Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

  Esitietovaatimukset

  Ruokaketjun toiminta

  Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

  Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
  Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Apua SeAMK Maakuntakorkeakoulusta

Opintojaksojen markkinoinnissa voitte pyytää apua alueenne SeAMK Maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamieheltä (ks. alla). He ovat mukana myös opiskeluun liittyvien tunnusten jakamisessa, kun opintojen aika koittaa.

SeAMK Maakuntakorkeakoulun asiamiehet: sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

Kuusiokunnat: Terhi Ojaniemi, puh. 040 680 7530
Järviseutu: Marjo Vistiaho, puh. 040 830 2127
Kauhava: Tiina Hietala, puh. 040 830 4983
Suupohja: Janika Hautaviita, puh. 040 830 2023
Kurikka: Tarja Sandvik, puh. 040 680 7180