SeAMKille lukuisia kärkisijoituksia valtakunnallisessa uraseurantakyselyssä

Opiskelijoita seisomassa ja keskustelemassa korkeiden pyöreiden pöytien äärellä./Students standing and talking around high round tables.

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuoreet tulokset syksyn 2022 kyselystä vahvistavat, että SeAMKissa AMK-tutkinnon suorittaneet ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja koulutuksen tarjoamiin työelämävalmiuksiin. Tyytyväisiä he ovat myös tähänastiseen työuraansa. 

Mitattaessa tyytyväisyyttä koulutukseen SeAMK saavutti ykköstilan AMK-koulutusten osalta 22 ammattikorkeakoulun vertailussa. Osaamisen kehittymistä koskevissa kysymyksissä SeAMKista valmistuneet arvioivat opintojensa edistäneen erinomaisesti (sijoitus kolmen kärjessä) taitoja ja valmiuksia seuraavilla osa-alueilla: Alan keskeiset termit, menetelmät ja periaatteet (1.), esihenkilö- ja johtamisosaaminen, kehittämisosaaminen, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä (1.), kyky oppia ja omaksua uutta (1.), liiketaloudellinen osaaminen, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot, tutkimusmenetelmäosaaminen (1.) sekä yrittäjyystaidot. 

Myös ylempien AMK-tutkintojen osalta SeAMKissa oli aihetta iloon, sillä tyytyväisyydessä koulutukseen SeAMK on noussut kahdessa vuodessa 13 sijaa saaden nyt viidenneksi korkeimmat pisteet. 

”Tulokset heijastelevat hienosti kansallisen opiskelijatyytyväisyyskyselyn tuloksia, joissa valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat ovat arvioineet SeAMKin jo kaksi kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi. Tyytyväisyys SeAMKin opintoihin tuottaa myös onnistuneita työuria ja alleviivaa hienosti SeAMKin tarjoaman opetuksen laatua,” osaamisalajohtaja Heikki Rasku SeAMKista toteaa. 

”Saamme olla ylpeitä siitä, että koulutukseemme tyytyväisyys kiinnittyy koulutuksen aikana hankittuun tiedolliseen ja taidolliseen perustaan. Tulosten mukaan koulutuksemme on edistänyt hyvin monipuolisesti erilaisia työelämävalmiuksia niin tiedon hallinnan, johtamis- ja kehittämisosaamisen kuin yrittäjyystaitojenkin osalta,” osaamisalajohtaja Tuija Vasikkaniemi täydentää. 

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Kysely toteutettiin nyt viidennen kerran, ja siihen vastasivat vuonna 2017 valmistuneet. SeAMKista valmistuneista kyselyyn vastanneita oli 393. 

Yleisesti ottaen AMK-tutkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Valtakunnallisen kyselyn kaikista vastaajista 85 prosenttia kertoo olevansa tyytyväisiä suorittamaansa AMK-tutkintoon. Myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista vastaajista tyytyväisiä on 87 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän. 

Uraseurantakyselyn tietolähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 

Lisätietoja kyselyn tuloksista: 

Vesa Vuolio, laatupäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 830 4252
vesa.vuolio@seamk.fi