Yleiset myyntiehdot

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yleiset myyntiehdot

25.3.2020

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä “SeAMK”) ja asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välillä liittyen SeAMKin Asiakkaalle suorittamiin palveluihin (jäljempänä ”Palvelut”) ja Palvelujen toimittamista koskeviin Sopimuksiin.

Mikäli Palveluihin sisältyy fyysisten tuotteiden myyntiä, sovelletaan näitä yleisiä myyntiehtoja soveltuvin osin myös tuotteiden osalta.

2. Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Palvelujen myyntiä koskevassa tarjouksessa, tilauksessa tai Sopimuksessa eriteltyä asiakasta.

“Palvelut” tarkoittaa Asiakkaan tilauksessa, SeAMKin tarjouksessa ja/tai Sopimuksessa eriteltyjä, Asiakkaalle suoritettavia palveluita, sisältäen mahdolliset palveluihin sisältyvät fyysiset tuotteet.

“Sopimus” tarkoittaa SeAMKin ja Asiakkaan välistä Palvelujen toimittamista koskevaa sopimusta, sisältäen kaikki sen liitteet. Sopimus voidaan laatia erillisenä sopimusasiakirjana, jolloin Sopimus syntyy sopimusasiakirjassa sovitulla tavalla. Mikäli erillistä sopimusasiakirjaa ei laadita, Sopimus syntyy, kun Asiakkaan kirjallinen tilaus vastaa SeAMKin tarjousta tai SeAMK vahvistaa Asiakkaan tilauksen kirjallisesti. Sopimus syntyy myös, kun Asiakas suullisesti, puhelimitse tai sähköpostilla tilaa esim. mittaus- tai muun vakiomuotoisen palvelun, vaikka tilausta ei vahvistettaisi kirjallisesti. Jos tällainen tilaus vahvistetaan kirjalliseesti, Sopimus syntyy vasta kirjallisella vahvistuksella.

”Kirjallinen” tarkoittaa paperilla tai sähköisesti allekirjoitettua asiakirjaa tai SeAMKin/Asiakkaan toimivaltaisen yhteyshenkilön toimittamaa sähköpostia.

3. Sopimuksen voimassaolo

Palveluiden myynti tulee SeAMKia sitovaksi vasta, kun Sopimus on syntynyt.

Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun Palvelut on suoritettu, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi.

4. Vakuutukset

SeAMK vastaa siitä, että sillä on voimassa Palveluiden suorittamista varten tarvittava tavanomainen vakuutusturva.

Mikäli Palveluita suoritetaan Asiakkaan tiloissa tai Asiakkaan työvälineitä hyödyksi käyttäen, tulee Asiakkaan kustannuksellaan ylläpitää riittävää vastuuvakuutusta, joka kattaa Asiakkaan osapuolten väliseen Sopimukseen sisältyvät vastuut ja riskit.

5. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa Sopimuksen mukaisen palvelutehtävän toteuttamiseen kaikkien sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat Asiakkaan hallittavissa. Palveluiden suorittamisen olosuhteita ei voida muuttaa niin, että siitä aiheutuisi toiselle osapuolelle kuluja tai muuta haittaa. Jos Sopimuksen mukaisen Palvelun suorittaminen jää kesken Asiakkaan myötävaikutuksen puutteen vuoksi, SeAMKilla on oikeus purkaa Sopimus, ja veloittaa jo tehdystä työstä suunnitteluosuuksineen.

6. Hinta ja maksuehdot

Osapuolet sopivat Palveluiden hinnasta Sopimuksessa. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero. Jos viranomaisten säätämät verot tai maksut muuttuvat, SeAMKilla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

Hinnat eivät sisällä matka-, majoitus- eikä päivärahakuluja, ellei erikseen toisin ole sovittu. Matka-, majoitus- ja päivärahakulut veloitetaan verohallinnon suositusten mukaisesti. Matka-ajasta veloitetaan toteutuneen matka-ajan mukaisesti tuntihintaan, ellei toisin ole sovittu.

Maksuehto on 14 päivää netto, elleivät osapuolet Sopimuksessa toisin sovi. Viivästyneelle suoritukselle veloitetaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Huomautukset laskusta on tehtävä eräpäivään mennessä.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet liittyen materiaaleihin, esityksiin, piirustuksiin, määritelmiin, ohjekirjoihin, ohjeisiin ja suunnitelmiin, jotka SeAMK ja/tai sen työntekijät tai muut asiantuntijat ovat laatineet (”Tausta-aineisto”), pysyvät SeAMKin tai kyseisten tahojen yksinomaisena omaisuutena.

Sopimuksessa tarkoitettua Palvelua varten kerätty tutkimusaineisto (kysely-, mittaus-, ym. data, tiedonhaun tulokset), mukaan lukien erilaiset tallenteet, jää Palvelun tultua suoritetuksi SeAMKin hallintaan ja omistukseen, ellei siihen ole säädöksiin perustuvaa estettä, tai ellei erikseen toisin sovita.

Asiakkaalle ei synny mitään oikeutta edellä tässä kohdassa 7 mainittuihin aineistoihin, elleivät SeAMK ja Asiakas nimenomaisesti toisin etukäteen kirjallisesti sovi.

Palvelun toteuttamisessa mahdollisesti syntyvät uudet, Asiakkaalle luovutettavat raportit ja muut tulokset (”Palvelun tulokset”) ovat Asiakkaan omaisuutta, ellei Sopimuksessa toisin sovita. SeAMKilla on oikeus jättää Asiakkaalle luovutettavista Palvelun tuloksista itselleen kaksoiskappaleet ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan.

SeAMKilla on oikeus käyttää markkinoinnissaan Asiakasta referenssinä, elleivät osapuolet kirjallisesti etukäteen toisin sovi.

8. Virhe ja viivästykset

Mikäli Palvelu ei ole Sopimuksen mukainen, sitoutuu SeAMK korjaamaan Palvelussa ilmenneet virheet veloituksetta.

Mikäli Palveluiden suorittaminen viivästyy yksin SeAMKin vastuulla olevista syistä eikä kyseessä ole ylivoimainen este, ja viivästyksestä on aiheutunut Asiakkaalle perusteltua vahinkoa, hyvittää SeAMK Asiakkaalle 0,5 % Palveluiden hinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin aina enintään 5 % Palveluiden hinnasta. Edellä mainittu on ainoa viivästystilanteita koskeva hyvityskeino.

9. Vastuu ja vastuunrajoitus

SeAMK vastaa siitä, että se omaa osapuolten välisen Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen edellyttämän ammattitaidon, huolellisuuden, tietotaidon ja kokemuksen, ja suorittaa Palvelut huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

SeAMKin vastuu on aina rajattu enintään toimitettujen Palveluiden hintaan. SeAMK ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli vahinko on aiheutunut tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli Palveluihin sisältyy fyysisiä tuotteita, noudatetaan soveltuvin osin
kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain säännöksiä.

10. Muutokset Palveluihin

Mikäli Asiakas pyytää tekemään muutoksia ja/tai lisäyksiä Sopimuksen mukaisiin Palveluihin tai niiden suorittamiseen liittyen, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan hyvässä hengessä pyydetyistä muutoksista. Kaikista muutoksista ja/tai lisäyksistä tulee sopia kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Muutosten ja/tai lisäysten mahdollisista vaikutuksista aikatauluun, hintaan ja muihin ehtoihin sovitaan samanaikaisesti ja kirjallisesti osapuolten välillä.

SeAMKilla on oikeus ilman Asiakkaan hyväksyntää perustellusta syystä vaihtaa Palvelut suorittava henkilö ja korvata tämä toisella henkilöllä, edellyttäen että siitä ei aiheudu merkittävää muutosta Palveluiden sisältöön ja että korvaavalla henkilöllä on vastaava ammattitaito.

11. Alihankkijat

SeAMKilla on oikeus käyttää Palveluiden suorittamisessa alihankkijoita ja/tai yhteistyökumppaneita ilman Asiakkaan suostumusta. SeAMK vastaa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista Asiakasta kohtaan näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti.

12. Luottamuksellisuus

Kaikki materiaali, asiakirjat, esitykset, määritelmät, tekninen informaatio ja muu informaatio ja aineistot, jotka SeAMK on antanut Asiakkaalle Palveluihin liittyen, annetaan Asiakkaan yksinomaiseen käyttöön eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilmaista kyseisiä tietoja kolmansilletahoille ilman SeAMKin etukäteistä kirjallista hyväksyntää, pois lukien Palvelun tulokset.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluiden suorittamisen yhteydessä saattaa ilmetä sellaista tutkimus- ja kehitystyötä, jonka luonne saattaa edellyttää liikesalaisuuteen verrattavien tietojen saattamista tutkimuksen tekijöiden, opiskelijoiden ja/tai heidän ohjaajiensa tietoon. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Tässä kohdassa 12 asetettu salassapitovelvollisuus jatkuu osapuolten välisen Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

13. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi katsottavasta ja osapuolesta riippumattomasta syystä, kuten sodan, terrorismin, tulipalon, lakon, akuutin sairastapauksen, tai vastaavan ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta.

Ylivoimaisen esteen tapauksessa tulee osapuolen informoida tilanteesta toista osapuolta ilman aiheetonta viivästystä. Palveluiden suorittamisajankohtaa siirretään tämän jälkeen kohtuullisessa määrin siten, että SeAMKilla on mahdollisuus saada Palvelut valmiiksi.

14. Muut ehdot

Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voida siirtää kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti molempien osapuolten hyväksymänä.

Se seikka, että osapuoli jättää vetoamatta johonkin Sopimuksen mukaiseen oikeuteensa tai jättää käyttämättä oikeutensa esittää vaatimuksia toista osapuolta kohtaan, ei tarkoita, että osapuoli luopuisi oikeudestaan vedota aiemmin käyttämättä jättämäänsä oikeuteen myös tulevaisuudessa.

15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki Sopimuksesta tai näiden ehtojen tarkoittamista seikoista johtuvat tai Palveluihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yksimiehisessä välimiesmenettelyssä Seinäjoella. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan em. lautakunnan sääntöjä.