Entre Intentio -sovelluksen ja -tietokannan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

EntreIntentio-tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietokantaan kerätään tietoja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen ja yrittäjyystutkimuksen tarpeisiin. Tietoja käsitellään anonymisoituina poislukien seuraavat: Henkilötietoja käsitellään osana kerättyä tietokantaa siinä määrin kuin seurantakyselyn toteuttaminen edellyttää tai, siltä osin kuin vastaaja on antanut suostumuksensa, yrittäjyyskasvatustarjonnasta tiedottaminen, edellyttää.

4a. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suulliseen ja/tai kirjalliseen suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet aineiston keruun yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jolloin tiedonkeruuta ei enää kyseisen henkilön osalta jatketa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan kyselyissä esiintyvien kysymysten käyttäjäkohtaiset vastaukset, joka käyttäjän on huomioitava antaessaan vastauksia lomakkeille. Palvelu tallentaa myös käyttäjien sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron palvelun toiminnan kannalta vaadittuina käyttäjätietoina. Eräät kyselytyypit eivät vaadi erillistä käyttäjän kirjautumista, jolloin edellä mainittuja käyttäjätietoja ei tallenneta. Käyttäjän on huomioitava kuitenkin, että lomakkeille annetut vastaukset ovat rekisterin säilöttävää tietosisältöä ja niiden vastaukset voivat sisältää yksilöitävissä olevia henkilötietoja.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Rekisteriä ei yhdistetä muihin rekistereihin. Tietojen käsittelyssä hyödynnetään: Office 365, SPSS ja tietojärjestelmä, jossa tietoja kerätään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietokantaan kerätään tietoa verkkokyselyllä, johon vastatessaan osallistuja suostuu tietojensa tallentamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käsitellään osana tutkimusta ja toiminnan suunnittelua. Henkilötietoja hyödynnetään toiminnasta henkilöille tiedotettaessa. Tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa
haltuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMKin tiloissa ja sisäverkossa sijaitsevalla sovelluspalvelimella. Palvelinta ja sovellusta hallinnoi ja ylläpitää organisaation tietohallinto ja sovelluksen kehityksestä vastaavat henkilöt. Analysointivaiheessa rekisterin sisältämää dataa käsitellään SeAMKin tietohallinnon hallinnoimilla laitteilla ja organisaation sisäisellä verkkolevyllä suojattuna henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekisterin tai sovelluspalvelimen käsittelyä. Palvelimen tapahtumista ja sovelluksen kautta tehdyistä kyselyistä kirjataan lokitiedostot palvelimeen tai rekisteriin kohdistetuista kyselyistä ja käytöstä. Tietoja kerätään ja käsitellään vain sovelluksessa esitettyjen kysymysten ja niiden vastausten osalta palvelun käyttäjätietojen lisäksi. Rekisteriin kerättävää tietosisältöä voidaan tarkoituksenmukaisesti yhdistää sovelluksen käyttäjätietoihin kyselyn sisällön ja järjestelmän toimesta. Sovelluksessa kerätään käyttäjien henkilötietoja palvelun toiminnan kannalta tarpeellisin osin. Salasanatiedot ovat salattu. Salasanoja ei säilytetä selkokielisenä tai muulla tavalla selkokieliseksi verrattavissa olevassa muodossa rekisterin ylläpitäjällä.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien palvelimella ja sovelluksessa asetetuilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvamääräyksiä.