Plagiaatintunnistusjärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Johanna Säilä-Jokinen, Hallintojohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 570 8723
johanna.saila-jokinen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Jarkko Meronen, Suunnittelija kirjastopalvelut, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 830 4250
jarkko.meronen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Jarkko Meronen, Suunnittelija kirjastopalvelut, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 830 4250
jarkko.meronen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Plagiaatintunnistusjärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Plagiaatintunnistusjärjestelmä vertailee SeAMKin opiskelijan tai SeAMKin henkilökuntaan kuuluvan lähettämää sähköisessä muodossa olevaa tekstidokumenttia internetissä oleviin julkaisuihin, tietokantoihin, www-sivuihin ja järjestelmään aikaisemmin lähetettyihin dokumentteihin.

Henkilötietoja käytetään järjestelmässä käyttäjien tunnistamiseen.

Palvelimen lokitiedostojen henkilötietoja käytetään:

  • yhdistämään opettaja oikeaan analyysiin järjestelmässä
  • selvittämään teknisiä tai tukiongelmia ja tutkimaan järjestelmän väärinkäyttöä

5. Rekisterin pitämisen peruste

Mahdollistaa ko. järjestelmän käytön yhdistämällä dokumenttien tarkastajan, analysoitavan dokumentin ja dokumentin tekijän.

5a. Rekisterin tietosisältö

Opettajasta ja ohjaajasta tallentuu tunnuksen luonnin yhteydessä:

  • käyttäjätunnus
  • nimi
  • kotiorganisaation sähköpostiosoite
  • analyysiosoite

Opiskelijasta tallentuu työn tarkastukseen lähettämisen yhteydessä sähköpostiosoite. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus rekisteröidä nimensä sähköpostiosoitteen yhteyteen. Opiskelijan on mahdollista tehdä järjestelmään myös oma tunnus. Tällöin opiskelijasta tallentuu sähköpostiosoitteen lisäksi käyttäjätunnus ja nimi.

Opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ tallentuu järjestelmään sisäiseen vertailuaineistoon

Tekijänoikeuksien haltijana opiskelijalla on oikeus päättää opinnäytetyönsä käytöstä vertailulähteenä  muisssa palvelua käyttävissä organisaatioissa. Tätä määritellään tallennuksen vahvistusviestissä olevan linkin kautta tai kirjautumalla järjestelmään. Työstä tallentuu työn lähetysajankohta ja tarkastuksen analyysiraportti.

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arviointia, eikä opiskelija voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen. Opettajalla ja ohjaajalla on oikeus nähdä opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ, sen lähetysajankohta ja analyysiraportti.
Käyttäjätunnuksen omaavista henkilöistä säilytetään henkilötietoja järjestelmässä niin kauan kuin käyttäjä on palvelun käyttäjä. Kirjautumisoikeus järjestelmään katkeaa, kun henkilön työsuhde ammattikorkeakouluun päättyy tai opiskelijan opinto-oikeus päättyy.

Analyysiraportit säilyvät järjestelmässä 25 kuukautta.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

  • plagiaatintunnistusjärjestelmä
  • SeAMKin verkko-oppimisalusta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Opettaja pyytää opiskelijoita lähettämään tarkastettavat työt opettajan ilmoittamaan analyysiosoitteeseen sähköpostitse tai verkko-oppimisalustalle opintojakson aktiviteettiin.

Sähköpostia käytettäessä ohjaavalle opettajalle tulee järjestelmästä sähköpostiviesti analyysin jälkeen, jossa on tiivistetysti tieto tarkastuksesta sekä linkki analyysiraporttiin.

Opettaja voi välittää analyysia koskevan sähköpostiviestin opiskelijalle tai mahdollisille muille työn ohjaajille.

Ohjaukseen liittyvien ongelmien käsittelyyn voi osallistuu opiskelijan ja ohjaajan lisäksi joku muukin taho, esim. koulutuksesta vastaava hallintohenkilö.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Sähköpostiviestit järjestelmästä opettajalle (vastaavuusprosentti vertailutietokantoihin sekä maininta pisimmästä yhtenäisestä lainauksesta, opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ).

Analyysiraportti voidaan linkittää verkko-oppimisalustan opintojakson aktiviteetteihin.

Opiskelijalle voidaan antaa tieto tarkastuksen vastaavuusprosentista. Lisäksi opettaja voi määritellä verkko-oppimisalustan aktiviteetin asetukset myös niin, että koko analyysiraportti on opiskelijan saatavilla.

Opiskelijalle on aina varattava tilaisuus tutustua järjestelmän hänen opinnäytetyöstään antamaan raporttiin.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU /ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole manuaalista aineistoa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kirjautuminen järjestelmään ja tunnuksen teko järjestelmään tapahtuu Suomen korkeakoulujen yhteisen käyttäjätunnistusjärjestelmä Hakan kautta. Haka-luottamusverkoston operaattorina toimii CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Vaihtoehtoisesti rekisterin ylläpitäjä voi luoda käyttäjätunnuksen järjestelmän omalla hallintatyökalulla nimenomaisen käyttäjän pyynnöstä.

Kaikki järjestelmän tiedot on suojattu palomuuritekniikalla ja käyttäjäoikeuksilla.

x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)