Avoin TKI-toiminta SeAMKissa | SeAMK

Avoin TKI-toiminta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on vapaasti saatavissa, mikäli se on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa mahdollista. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan avoimuutta kehitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014–2017 suuntaviivojen mukaisesti.

Mitä on avoin TKI-toiminta?

  • Avoin TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen tapa toteuttaa avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapoja.
  • TKI-hankkeiden aineistot ja tulokset pyritään saamaan mahdollisimman avoimesti tarjolle ja kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi.
  • Avoimien toimintamallien avulla lisätään TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Ne myös edistävät ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on helpottaa osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Avoin TKI-toiminta SeAMKissa

SeAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. TKI-toiminnassa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuin myös TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia.

Julkaisut

SeAMKin henkilökunta julkaisee vuosittain n. 300 julkaisua. Julkaisutoiminta koostuu mm. tieteellisistä ja ammatillisista artikkeleista ja suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Suurin osa SeAMKin TKI-toiminnassa syntyneistä julkaisuista on verkossa vapaasti saatavana ammattikorkeakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa, Theseuksessa.
Lisäksi hankkeissa ja projekteissa kerättyjä aineistoja tallennetaan julkisiin data-arkistoihin tai ne ovat muilla tavoin myös muiden hyödynnettävissä.

Projektitietokanta

Projekteissa tuotetaan uutta tietoa yritysten ja muiden kumppaneiden tarpeisiin. Erityisesti monialaiset ja useista toimijoista koostuvat projektit, joissa tietoa välitetään avoimesti, luovat otollisen pohjan innovaatioiden syntymiselle. Projektitietokannassa voit tutustua TKI-hankkeiden sisältöihin.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja –infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tai maksullisen palvelutoiminnan kautta.
Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjen tiedot on kerätty tietokantaan.

Ohjeita SeAMKin TKI-toimijoille

Avoimen TKI-toiminnan opas sisältää tietoa avoimien toimintamallien hyödyntämisestä TKI-hankkeiden eri vaiheissa. Julkaisijan opas neuvoo kirjoittajia SeAMKin julkaisutoiminnan käytänteissä ja avoimessa julkaisemisessa.

Lisätietoja avoimesta TKI-toiminnasta

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

+358 40 830 2199

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358 40 830 4203