Avoin TKI-toiminta SeAMKissa | SeAMK

Avoin TKI-toiminta SeAMKissa

SeAMK on strategiassaan ja toimintaohjeissaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja vahvistamaan avoimuuden osaamista. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) noudatetaan vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia sekä TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia. SeAMK koordinoi valtakunnallista hanketta, Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi, jossa kehitetään avoimen TKI-toiminnan osaamista ja avointen toimintamallien käyttöönottoa ammattikorkeakouluissa.

Mitä on avoin TKI-toiminta?

  • Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan, että TKI-hankkeiden aineistot, tulokset ja julkaisut ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa ja hyödynnettävissä.
  • Avoimien toimintamallien avulla lisätään TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avoimet toimintatavat edistävät ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä.
  • Tavoitteena on tehostaa osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
  • Avointa TKI-toimintaa tuetaan seuraavilla ohjeistuksilla: Avoin TKI –toiminta ja Julkaisijan opas.

Julkaisut

Julkaisutoiminta on tärkeä osa SeAMKin asiantuntijaviestintää. SeAMKin henkilökunta julkaisee vuosittain n. 500 julkaisua. Julkaisutoiminnalla tuodaan esiin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia. Keskeisiä julkaisukanavia ovat SeAMKin omat julkaisusarjat ja verkkolehti. Lisäksi henkilökunnan kirjoittamia artikkeleita julkaistaan ammatillisissa lehdissä, tiedelehdissä sekä suurelle yleisölle suunnatuissa julkaisukanavissa kuten alueen sanomalehdissä. Julkaisut ovat pääsääntöisesti vapaasti saatavana ammattikorkeakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa, Theseuksessa.

TKI-projektit

Projekteissa tuotetaan uutta tietoa yritysten ja muiden kumppaneiden tarpeisiin. Erityisesti monialaiset ja useista toimijoista koostuvat projektit, joissa tietoa välitetään avoimesti, luovat otollisen pohjan innovaatioiden syntymiselle. Projektitietokannassa voit tutustua TKI-hankkeiden sisältöihin.

TKI-aineistot

Useissa projekteissa kerätään erilaisia aineistoja, joilla voi olla myös jatkokäyttömahdollisuuksia. Aineistot voivat olla esimerkiksi kysely-, haastattelu- ja mittausaineistoja. Projekteissa kerättyjen aineistojen kuvailutietoihin ja käyttöehtoihin voi tutustua SeAMKin Aineistot-tietokannassa. TKI-aineistojen jatkokäyttömahdollisuuksia pyritään edistämään tallentamalla niitä myös kansallisiin ja kansainvälisiin data-arkistoihin.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tai maksullisen palvelutoiminnan kautta.

Lisätietoja avoimesta TKI-toiminnasta

SeAMK placeholder kuva

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199

SeAMK placeholder kuva

Jaana Latvanen

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

sähköposti

jaana.latvanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304203

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF), jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivulla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)