Avoin TKI-toiminta SeAMKissa

SeAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. TKI-toiminnassa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuin myös TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia. SeAMK osallistuu aktiivisesti avoimen TKI-toiminnan käytäntöjen kehittämiseen valtakunnallisessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa.

Mitä on avoin TKI-toiminta?

  • Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan, että TKI-hankkeiden aineistot, tulokset ja julkaisut ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa ja hyödynnettävissä.
  • Avoimien toimintamallien avulla lisätään TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avoimet toimintatavat edistävät ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä.
  • Tavoitteena on helpottaa osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
  • SeAMK noudattaa avoimessa TKI-toiminnassa seuraavia ohjeistuksia:  Avoin TKI –toiminta ja Julkaisijan opas
  • SeAMK osallistuu aktiivisesti avoimen TKI-toiminnan käytäntöjen kehittämiseen valtakunnallisessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa.

Julkaisut

SeAMKin henkilökunta julkaisee vuosittain n. 300 julkaisua. Julkaisutoiminta koostuu mm. tieteellisistä ja ammatillisista artikkeleista ja suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Suurin osa SeAMKin TKI-toiminnassa syntyneistä julkaisuista on verkossa vapaasti saatavana ammattikorkeakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa, Theseuksessa.
Lisäksi hankkeissa ja projekteissa kerättyjä aineistoja tallennetaan julkisiin data-arkistoihin tai ne ovat muilla tavoin myös muiden hyödynnettävissä.

Projektit

Projekteissa tuotetaan uutta tietoa yritysten ja muiden kumppaneiden tarpeisiin. Erityisesti monialaiset ja useista toimijoista koostuvat projektit, joissa tietoa välitetään avoimesti, luovat otollisen pohjan innovaatioiden syntymiselle. Projektitietokannassa voit tutustua TKI-hankkeiden sisältöihin.

TKI-aineistot

Useissa projekteissa kerätään erilaisia aineistoja, joilla voi olla myös jatkokäyttömahdollisuuksia. Aineistot voivat olla esimerkiksi kysely-, haastattelu- ja mittausaineistoja. Projekteissa kerättyjen aineistojen kuvailutietoihin voi tutustua Aineistot-tietokannassa.

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja –infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tai maksullisen palvelutoiminnan kautta.

Lisätietoja avoimesta TKI-toiminnasta

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

+358408302199

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358408304203