Tulevaisuuden ravitsemisala hyödyntää automaatiota

Tulevaisuudessa ravitsemisalalla tullaan hyödyntämään entistä enemmän teknologiaa; kuten automaatiota ja robotteja.  Automaatio onkin erittäin ajankohtainen aihe myös alan opinnoissa. Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hankkeessa aihetta pohdittiin kevään 2023 täsmäkoulutuksessa, jossa SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan sekä restonomien lehtori Ilkka Latomäki puhui aiheesta otsikolla ”Automaation käyttöönotto ja hyödyntäminen”. Ilkan luennolla sivuttiin niin automaatiota, robotteja, älykeittiötä, kuin tiedolla johtamistakin. Tähän tekstiin on poimittu lisäksi muutamia mielenkiintoisia tutkimuksia aiheesta maailmalta.

Mitä automaatiolla tai roboteilla tarkoitetaan?

Automaatiolla tarkoitetaan ohjelmoitua, itsenäisesti toimivaa laitetta tai järjestelmää. Esimerkkinä voidaan nostaa esiin ohjelmoidut uunit tai keittopadat, jotka voidaan ajastaa toimimaan halutulla tavalla.  Ohjelmoitujen laitteiden hyödyntämisen kautta pyritään automatisoimaan tiettyjä aikaan sidottuja tai erityisesti rutiininomaisia työtehtäviä, jotta ihmisille vapautuisi enemmän aikaa muihin tehtäviin.

Robotit taas voidaan jakaa kahteen osaan: Ohjelmistorobotteihin ja palvelurobotteihin. Ohjelmistorobotit ohjelmoidaan käyttämään muita ohjelmia. Palvelurobotit taas suorittavat fyysisiä, rutiininomaisia työtehtäviä, kuten objektien pilkkomista tai juomien viemistä pöytään. Robotit nähdäänkin mahdollisuutena erityisesti palvelun tehostamisessa.

Robottien käyttäminen hotelleissa ja ravintoloissa on jo hurjassa vauhdissa maailmalla. Tuomen (2019, 10–11) järjestämässä Hack Hospitality -työpajassa teknologian asiantuntijat sekä vieraanvaraisuusalan ammattilaiset saivat yhdessä visioida tulevaisuuden ravintoloita. Robottien käyttö nähtiin mahdollisuutena etenkin ikävissä ja rutiininomaisissa työtehtävissä, mikä antaisi työntekijöille mahdollisuuden keskittyä asiakkaaseen enemmän. Väitöskirjassaan (2021, 166) Tuomi esittää, että tulevaisuudessa suuri osa ravintola-alan työntekijöistä korvataan tai heitä avustetaan teknologialla, eritoten pikaruokaravintoloissa, joissa pyritään keskittymään edulliseen hintaan ja volyymiin. Myös Suomessa väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttama työvoimapula voitaisiin hänen mukaansa ratkaista ravitsemispalveluita automatisoimalla.

Tulevaisuuden älykeittiössä ihminen ohjaa laitteiden prosesseja

Tulevaisuuden älykeittiössä laitteet sekä omavalvontajärjestelmät on langattomasti kytketty verkkoon ja niitä voidaan ohjata tabletilla ja puhelimella. Tämä mahdollistaa ruoanvalmistuksen prosessien ajastamisen ja seurannan alusta loppuun saakka. Rutiininomaiset työtehtävät voidaan automatisoida robotteja käyttämällä ja ihminen ohjaa laitteiden prosesseja. Älykeittiön toimiva kokonaisuus muodostuu ohjelmistoista, laitteista, robotiikasta sekä niitä käyttävästä ihmisestä. Automaation tuntemus ja sen hallinta ja valvonta ovatkin erittäin tärkeä osa ravitsemisalan osaamista tulevaisuudessa.

Erilaiset järjestelmät ja uutta teknologiaa hyödyntävät laitteet tuottavat runsaasti tietoa niiden käyttäjille ja tätä on osattava hyödyntää. Sanotaankin, että datan määrän lisääntyminen vaatii tulevaisuudessa tiedolla johtamisen osaamista myös ravitsemisalalla. Erilaisten järjestelmien ja laitteiden tuottaman tiedon lisäksi dataa syntyy jatkuvasti myös yrityksen sisäisissä prosesseissa sekä ulkomaailmassa. Saatavilla oleva ravintolan sisäinen data voi kertoa esimerkiksi asiakkaiden mieltymyksistä tai ravintolan prosessien tehokkuudesta. Datan avulla voidaan saavuttaa aitoa asiakasymmärrystä, kun tietoa osataan tulkita, analysoida ja hyödyntää yrityksen päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen välineitä ravintolayrityksessä ovat muun muassa verkkosivustojen analytiikka, erilaiset myynnin tai markkinoinnin kehitystä seuraavat työkalut, sekä omavalvonnan mittarit.

Teknologian kehittyminen voi herättää myös vastarintaa

Teknologian kehittymiseen liittyvien muutosten läpivienti ja uusien työtapojen omaksuminen työyhteisöissä voi herättää myös vastarintaa; niin työntekijöissä kuin asiakkaissakin. Ei ole aina helppoa luopua tutuista ja turvallisista rutiineista – varsinkin, jos ne liittyvät ihmisen jokapäiväiseen työhön, jota hän on tottunut tekemään tietyllä tavalla ja jossa hän tuntee olevansa asiantuntija.

Hirsso (2018, 61–62) kartoitti opinnäytetyössään erilaisia tulevaisuusnäkökulmia vuodelle 2025 asiakkaan näkökulmasta. Visio automatisaatiosta ja robottien hyödyntämisestä asiakaspalvelussa herätti tutkimusta varten järjestetyssä kuluttajapaneelissa eniten ei-toivottuja reaktioita. Kuluttajat toivoivat tulevaisuudessa olevan edelleen fyysisiä palveluja digitaalisten palveluiden rinnalla. Toisaalta kuluttajapaneeli uskoi, että robottipalveluiden määrä tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.

Voisikin ajatella, että huolimatta monista teknologian kehittymisestä seuraavista hyödyistä, automaation käyttöönotossa tulee edetä maltillisesti. Erityisesti palvelualoilla, joilla odotetaan edelleen mahdollisuutta saada palvelua ihmiseltä ihmiselle. Prosessit täytyy miettiä yksi kerrallaan uudelleen ja henkilöstö on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun.

Heli Nevala
projektityöntekijä

Blogi on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit.

#osallistujalähtöinen #moniammatillinen #koulutuspolku #OSMO

Lähteet

Hirsso, J. 2018. Yrityksen ja asiakkaan väliset digitaaliset kohtaamiset vuonna 2025. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta. Laurea ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150544/Yrityksen%20ja%20asiakkaan%20valiset%20digitaaliset%20kohtaamiset%20vuonna%202025_Hirsso%20Jenni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tuomi, & Tussyadiah, I. 2019. Robotized hospitality – Hack hospitality. Applications and implications of AI in hospitality. School of hospitality and tourism management. University of Surrey. https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/conferencePresentation/ROBOTISED-HOSPITALITY—Hack-Hospitality–/99516857502346#file-0

Tuomi, I. 2021. Designing restaurants of the future: Integrating robots into hospitality service. School of hospitality and tourism management. University of Surrey. Väitöskirja. https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/Designing-Restaurants-of-the-Future-Integrating/99604923302346#file-0.