Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021: Yrityksillä voimakas tarve rekrytointeihin ja osaamisen lisäämiseen

Opiskelija seisoo sillalla taustallaan valkoisia kampusrakennuksia.

Eteläpohjalaiset yritykset tuovat esille selkeän tarpeen rekrytoida työntekijöitä sekä hankkia lisää osaamista lähivuosina. Tiedot perustuvat Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen kyselytutkimukseen, joka toteutettiin syksyn 2021 aikana. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sedu, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.

Kyselyyn vastasi yhteensä 218 eteläpohjalaista yritystä eri toimialoilta. Vastanneista yrityksistä valtaosa, 88 % (63 % kyllä; 25 % ehkä), aikoo rekrytoida työntekijöitä seuraavan kahden vuoden aikana. Suuri osa yrityksistä myös kokee tarvitsevansa lisää osaamista. Osaamisen tarpeet ovat hyvin monimuotoisia, mutta kolme selvästi eniten mainintoja saanutta osaamisen osa-aluetta olivat johtaminen ja esimiestyö (39 % yrityksistä), digitalisaatio (36 %) ja myynti (36 %).

Yritykset tunnustavat tarpeen myös kansainvälisille rekrytoinneille riittävän työvoiman saamiseksi, mikä nousi esiin hankkeessa järjestettyjen toimialakohtaisten työelämäfoorumeiden keskusteluissa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 18 % aikoo rekrytoida kansainvälisesti. Työelämäfoorumeissa nousi esiin myös osaavan työvoiman pitäminen yrityksissä, ja tällaista pitovoimaa lisäävänä tekijänä nähtiin työnantajan koulutusmyönteisyys.

”Jatkuvan oppimisen edistäminen on Sedun ja SeAMKin toiminnassa keskeinen strateginen painopistealue. Tavoitteenamme on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan osaamisrakenteita, edistää hyvinvointia ja alueen työnantajien kilpailukykyä sekä alueen työllisyyttä niin että saadaan monipuolinen osaaminen laajasti hyödynnettyä. SeAMK ja Sedu päivittävät, uudistavat ja tuotteistavat jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa alueen tarpeiden mukaan, ja siksi tämä osaamistarpeiden tutkimus oli tärkeä”, innovaatiopäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari Sedusta ja jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelija Annika Pöytälaakso SeAMKista kertovat.

Rekrytoinnin onnistumisia ja haasteita

Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä noin ¾ oli viimeisen kolmen vuoden aikana rekrytoinut uusia työntekijöitä. Rekrytoinneissa yritykset käyttivät monipuolisesti erilaisia tapoja ja medioita. Käytetyimpiä tapoja olivat yrityksen kotisivut, yrityksen Facebook-sivut ja TE-palveluissa ilmoittaminen. Rekrytointitavoista toimivimmaksi yritykset arvioivat harjoittelijan tai työelämässä oppijan rekrytoimisen. Facebook ja TE-palvelut arvioitiin lähes yhtä toimivaksi rekrytointikanavaksi.

Vastanneista yrityksistä 30 % ilmoitti rekrytointien onnistuneen huonosti tai erittäin huonosti, noin 60 % hyvin ja 10 % erinomaisesti. Toisaalta myös rekrytoinneissa pääsääntöisesti hyvin onnistuneilla yrityksillä saattoi olla kokemusta epäonnistuneista rekrytoinneista. Yritysten arvioidessa syitä rekrytoinneissa kohdatuille haasteille, useimmin esille nousivat sopivien hakijoiden puute (77 % yrityksistä) ja hakijoiden tarvittavan osaamisen puute (51 %).

Yritykset arvioivat digivalmiutensa hyviksi

Noin kolmasosa vastanneista yrityksistä kokee olevansa digitalisaatiossa alallaan edelläkävijä ja digitalisaatio on toiminnassa isossa roolissa. Vastaavasti sekä johdon että henkilöstön digiosaamisen tason kokee yli puolet yrityksistä hyväksi tai erinomaiseksi ja yli 40 % kohtalaiseksi. Suurin digiosaamisen tarve yrityksissä on digitaalisessa markkinoinnissa ja sovelluksissa, asiakashallintajärjestelmissä sekä datan keräyksessä ja sen analysoinnissa.

Henkilöstölle tarjottavissa koulutuksissa yritykset arvostavat eniten koulutuksessa saadun osaamisen välitöntä hyödynnettävyyttä sekä yrityksen tarpeisiin räätälöityä koulutusta.

Toive entistä tiiviimmästä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön merkitys alueen kehittämisessä korostuu kyselyn tuloksissa. Yhteistyössä painotetaan erityisesti harjoitteluiden ja työelämässä oppimisen merkitystä. Opiskelijat usein työllistyvät niihin työpaikkoihin, joissa ovat suorittaneet harjoittelun tai joissa he ovat olleet työelämässä oppimassa. Myös työnantajien näkökulmasta tämä on merkittävä rekrytointikanava. Yritykset näkevät tärkeänä, että he saavat lisätietoa näistä edellä mainituista mahdollisuuksista ja yhteydenpito yritysten ja oppilaitosten välillä on aktiivista.

Viimeisen kolmen vuoden aikana oli yli puolet yrityksistä tehnyt SeAMKin ja Sedun kanssa yhteistyötä. Tyypillisin yhteistyön muoto oli harjoittelija SeAMKista, työssäoppija Sedusta tai kausityöntekijän palkkaaminen opiskelijoista. Myös Sedun oppisopimusyhteistyö ja SeAMKin opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt olivat tulleet yrityksille käytännön kokemuksen kautta tutuiksi.

Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön tiivistämiselle löytyy runsaasti kannattajia. Noin puolet vastanneista yrityksistä haluaisi saada lisää tietoa yhteistyömahdollisuuksista Sedun ja SeAMKin kanssa. Enemmän tietoa toivottaisiin erityisesti harjoitteluista ja työelämässä oppimisesta (52 % yrityksistä). Sedun ja SeAMKin osalta tulos kertoo, että koulutuspalvelujen tunnettuudessa parannettavaa: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja uudistettava, kehitettävä ja kokeiltava uudenlaisia palveluja ja toimintamalleja.

Hankkeen ja kyselyn tausta:

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 toteutettiin syyskuussa kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Käytännön toteutus oli verkkokysely, jonka linkin SeAMK ja Sedu lähettivät sähköpostitse yhteensä noin 940 yhteistyöyritykselleen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari välitti kyselyn jäsenistölleen ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien syyskuun 2021 jäsentiedote sisälsi linkin kyselyyn.

Kyselyn lisäksi hankkeessa toteutettiin verkon välityksellä kolme toimialakohtaista työelämäfoorumia: kone- ja tuotantotekniikka, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja ravitsemisala. Foorumeissa esiteltiin tärkeimpien päätulosten lisäksi ko. toimialakohtaisia tuloksia ja syvennettiin niitä työelämän edustajien kanssa.

Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-kehittämisrahoituksella toteutetun Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa eteläpohjalaisten eri toimialojen yritysten:

  • rekrytointitoimia lähimenneisyydessä ja tulevaisuudessa sekä rekrytoinnin onnistumisia ja haasteita
  • ajatuksia kansainvälisen työvoiman rekrytoimisesta
  • henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita
  • yritysten digitalisaatio-osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita
  • oppilaitosyhteistyön tapoja sekä kehittämistä SeAMKin ja Sedun kanssa.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Marja-Terttu Kurunsaari
innovaatiopäällikkö
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu,
p. 040 868 0814
marja-terttu.kurunsaari(at)sedu.fi

Annika Pöytälaakso
jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
p. 040 830 0348
annika.poytalaakso(at)seamk.fi

 

Lisätietoja kyselyn tuloksista:

Hannu Tuuri
markkinatutkija, lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
hannu.tuuri@seamk.fi

Marja Katajavirta
asiantuntija, TKI
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
marja.katajavirta@seamk.fi