Kokoomateos osallisuuden käsitteestä ja osallisuuden systemaattisesta kehittämisestä

Osallisuus on varsin yleisesti käytetty käsite, jolla on suuri merkitys yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisessä.  Tuore kokoomateos pyrkii syventymään osallisuuden moniulotteiseen problematiikkaan tarjoten laajan katsauksen käsitteen eri määrittelyihin, sen merkitykseen yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmasta sekä sen vaikutuksiin työelämässä. Lisäksi kokoomateos tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia osallisuuden systemaattiseen kehittämiseen.

Kokoomateoksen artikkeleissa tarkastellaan osallisuutta monista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa osallistava päätöksenteko, avoin viestintä organisaatioissa, työntekijöiden kouluttaminen osallisuuden edistämiseksi sekä erilaiset toimenpiteet, jotka voivat tukea osallisuuden kokemusta. Yhteenvetona kokoomateos pyrkii avaamaan osallisuuden käsitteen monipuolisuutta sekä tarjoamaan käytännön näkökulmia sen vahvistamiseksi yhteiskunnassa ja työelämässä.

Osallisuus yhteiskunnassa ja työelämässä sekä niiden kehittäminen (2023)
Katja Valkama, Kaija Loppela, Tiina Hautamäki & Minna Karvonen (toim.)
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 186

Koko julkaisu löytyy Theseuksesta.