SeAMKin ja Sedun yhteishanke vahvistaa osaamisen kehittämisen kautta majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen houkuttelevuutta

Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alat ovat koronapandemian jälkimainingeissa kärsineet paikoin merkittävästä työvoimapulasta. Valtakunnallisen Työvoimatiekartta -hankkeen loppuraportin mukaan toimiala kärsii ennen muuta kohtaanto-ongelmasta: Esimerkiksi tarjoilijan tehtäviä on runsaasti tarjolla, mutta samaan aikaan kyseisen ammattikunnan edustajia on työttömänä. Kohtaannon heikentyminen liittyy raportin mukaan suurelta osin epätyypillisten työsuhteiden lisääntymiseen; epävarmuus alan tulevaisuuden näkymistä on lisännyt osa-aikaisten ja vuokratyösuhteiden määrää, mikä taas on heikentänyt alan houkuttelevuutta. Pulaa on myös yleisesti ottaen osaavista ja koulutetuista tekijöistä. EK:n huhtikuussa 2023 toteuttaman suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alalla kolmannes vastaajista koki ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä.

SeAMKin ja Sedun yhteistyössä käynnistämän hankkeen tavoitteena on tukea majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloja vahvistamalla osaamista ja kasvattamalla alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona. Osaamista pyritään vahvistamaan monipuolisella koulutustarjonnalla ja alojen houkuttelevuutta parantamaan hakevan toiminnan keinoin. Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku (OSMO) -hankkeen mentorit Anne-Mari Latvala ja Minna Luomanen tavoittelevat hakevan toiminnan kautta erityisesti koulutuksen katvealueilla asuvia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä esimerkiksi Seinäjoelle saakka opiskelemaan.

Alan konkarit: ”Kun tietää ja osaa, niin se tuo itsevarmuutta”

Myös Etelä-Pohjanmaalla alan esimiehet kokevat, että osaavia, koulutettuja työntekijöitä on hankala löytää.

Seinäjoen kaupungin ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kujanpää, Kivipuro Oy:n ravitsemispäällikkö Maarit Vähä-Karvia ja Härmän Kylpylän ravintolatoimen kehitysjohtaja Timo Mäkinen ovat yhtä mieltä siitä, että ravitsemisalalle tultaessa koulutuksesta saatu perusosaaminen on hyvä olla.  He toteavat, että koulutetun työntekijän palkkaaminen on aina helpompaa ja se kertoo työantajalle työntekijän motivaatiosta. Koulutus tarjoaa eväät myös työssä onnistumiseen: ”Kyllä ne on ne onnistumiset siinä omassa työssä, niin nehän on niitä jotka palkitsee”, Mäkinen toteaa. Heidän mielestään myös pitkän työuran tehneiden on tärkeää päivittää osaamistaan säännöllisesti, koska maailma muuttuu koko ajan. Kujanpää ja Vähä-Karvia tietävät omastakin kokemuksesta, että koulutus tuo työhön uutta näkökulmaa. Kaikki toteavat, että osaamisen vahvistamisella on iso merkitys työn mielekkyyden ja työntekijän itsetunnon kannalta. ”Kun tietää ja osaa, niin se tuo itsevarmuutta.  On sellainen, että on asian päällä, että mä osaan tän varmasti”, Vähä-Karvia kuvaa.

Kujanpään ja Mäkisen mukaan erityisesti taito kohdata asiakkaita on palvelualoilla toimittaessa keskeistä osaamista. ”Pandemia-aika ei ole tehnyt hyvää ihmisen sosiaalisten taitojen karttumiselle. Palvelualttius ja silmiin katsominen ovat tärkeitä asioita. Lisäksi asiakaspalvelijan pitää tuntea tuotteet, mitä myy”, Mäkinen tuumaa. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi muun muassa vastuullisuus, kasvisruokien ja erityisruokavalioiden tuntemus, työergonomia, sekä erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöön sekä automaatioon liittyvät taidot ovat tärkeitä osaamisen osa-alueita.

Monipuolista täsmäkoulutusta osaamisen vahvistamiseksi

OSMO-hanke pyrkii vastaamaan havaittuihin osaamistarpeisiin tarjoamalla alojen monipuolista lisäkoulutusta, matalalla osallistumiskynnyksellä ja eri pituisin jaksoin; aina parin tunnin verkkoluennoista pidempikestoisiin täsmäkoulutuksiin. Koulutukset suunnitellaan osallistuja- ja työelämälähtöisesti; työnantajien ja työntekijöiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Tavoitteena on, että koulutusten avulla voidaan tukea sekä osaamisen vahvistamista että osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Näin voitaisiin edistää niin yritysten kilpailukykyä kuin työntekijöiden ammattitaidon ja työn mielekkyyden lisääntymistä. Hankkeen toimiin kuuluu lisäksi Latvalan ja Luomasen tarjoama osallistujalähtöinen ohjaus ja neuvonta, minkä avulla autetaan osallistujaa löytämään hänelle sopivat koulutukset ja opiskelumuodot.

Kevään 2023 aikana OSMO-hankkeessa toteutettiin 29 lyhytkestoista täsmäkoulutusta, jotka keräsivät mukaan lähes 70 osallistujaa. Koulutusten aihepiirit valittiin ”kentän” toiveita kuunnellen, sekä hyödyntäen aiempia selvityksiä, kuten Etelä-Pohjanmaan Osaamisbarometriä, jossa oli kartoitettu maakunnan yritysten henkilöstön osaamistarpeita. Osaamista vahvistettiin koulutusten kautta esimerkiksi monipuolisten kasvisruokavalioiden ja erityisruokavalioiden tuntemuksessa, visuaalisessa viestinnässä ja digimarkkinoinnissa, ravintolan vastuullisuudessa ja omavalvonnassa, sekä matkailu- ja tapahtuma-alojen tuntemuksessa. Selkeästi suosituimmaksi aiheeksi nousi esihenkilötyöhön ja johtamiseen liittyvä koulutus, joka jatkuu vielä ensi syksynä. Tulevan lukuvuoden 2023–2024 aikana hankkeessa tullaan toteuttamaan lisäksi 7–8 pidempää koulutusta niistä aihepiireistä, joille eniten vaikutti olevan kysyntää. Tulevista koulutuksista tiedotetaan tarkemmin kesän aikana.

Koulutusten järjestämisen lisäksi keskeinen osa OSMO-hankkeen toimintaa on hakeva toiminta, jonka tavoitteena on tavoittaa ja motivoida aikuisia osallistumaan koulutuksiin – matalalla kynnyksellä ja työn ohessa. Elokuussa OSMO:n tekijät lähtevät maakuntakiertueelle, jossa tarkoituksena on kontaktoida mahdollisimman paljon alojen yrityksiä ja työntekijöitä, sekä kartoittaa heidän osaamistarpeitaan. Kohderyhmänä ovat kaikki majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloista kiinnostuneet tai aloilla jo työskentelevät henkilöt, joilla ei ole koulutusta lainkaan tai jotka haluavat vahvistaa osaamistaan. Kohderyhmänä huomioidaan myös alanvaihtajat ja maahanmuuttajat, joiden oppimismahdollisuuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan tukea kielikoulutuksen avulla. Täsmäkoulutukset tarjoavatkin oivan mahdollisuuden päästä alkuun alan töissä tai päivittää osaamista työn ohessa ilman tutkintotavoitetta. Toki täsmäkoulutus voi toimia ”ponnahduslautana” myös pidempikestoiselle opiskelulle ja tutkinnon suorittamiselle.

Koulutukset järjestetään osana Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot hankkeesta ja koulutuksista:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi

Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit.

 

Kommentteja aiheeseen liittyen antavat:

 

Pirjo Kujanpää

ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Seinäjoen Kaupunki

044 340 2549

pirjo.kujanpaa@seinajoki.fi

 

Maarit Vähä-Karvia

Ravitsemispäällikkö

Kivipuro Oy

044 4949 552

maarit.vaha-karvia@kivipuro.fi

 

Timo Mäkinen

Ravintolatoimen kehitysjohtaja

Härmän Kylpylä

050 47 15113

timo.makinen@harmankylpyla.fi

 

Lähteet:

 

EK Suhdannebarometri: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/suhdannebarometri-yritysten-suhdannetilanne-jatkunut-heikkona/

Työvoimatiekartat -hankkeen loppuraportti: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164550/Ty%C3%B6voimatiekartat_hankkeen%20loppuraportti_tarkistettu.pdf