Avoimet työpaikat opiskelijoille -palvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
040 830 2270
outi.kemppainen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
040 830 2270
outi.kemppainen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
040 830 2270
outi.kemppainen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Avoimet työpaikat opiskelijoille (www.seamk.fi)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Verkkosivustolle yritykset ilmoittavat opiskelijoille avoimina olevia työpaikkojaan. Opiskelijat näkevät yritysten lähettämät tiedot ja voivat hakea avoimina olevia työpaikkoja itse.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin käyttö perustuu osakeyhtiötä koskevaan lainsäädäntöön.

Säädökset ja määräykset ovat lueteltuna kohdassa säännönmukainen tietojen luovutus sekä seuranta sekä seuraavissa luettelossa:

 • Henkilötietolaki 523/1999 (8 §:n mukaiset yleiset edellytykset)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004
 • Ammattikorkeakoululaki 932/2014
 • Työsopimuslaki 55/2001
 • Kansaneläkelaki 568/2007
 • Kunnallinen eläkelaki 549/2003
 • Tuloverolaki 1535/1992
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun johtosääntö ja toimintasääntö 2015

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot yritysten itsensä ilmoittamista avoimista työpaikoista opiskelijoille.

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot ja y-tunnus
 • Yrityksen yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa

Tiedot poistuvat verkkosivuilta ja julkaisujärjestelmästä sinä ajankohtana, jonka yrityksen yhteyshenkilö on lomakkeessa itse ilmoittanut. Käytännössä työpaikan hakuajan päättyessä.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Seamk.fi-verkkosivuston julkaisujärjestelmä (WordPress)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyiltä esimerkiksi asioimisen yhteydessä. Tietoja ei oteta vastaan tai kerätä muista lähteistä kuin rekisteröidyiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi:

 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta toimiville alihankkijoille tai palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomeen tai Euroopan Unionin alueelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.

Voimme luovuttaa tietojasi myös:

Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisissa kaapeissa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan osakeyhtiön tietoturvasäännöstöä ja -ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuus kopioidaan säännöllisesti.

Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on käyttöoikeusryhmien avulla rajattu, siten että kullakin käyttäjällä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Järjestelmään on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois ko. tehtävistä.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy Rekisteri- ja Tietosuojaseloste www.seamk.fi. Tietojen salassa pidosta on säännös ammattikorkeakoululain 21§: a 40§:ssä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä. Salassa pidettävien ja henkilötietolain 11 §:ssä lueteltujen arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.