Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Maria Kasanen, Fysioterapian lehtori
040 868 0656
maria.kasanen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Maria Kasanen, Fysioterapian lehtori
040 868 0656
maria.kasanen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Maria Kasanen, Fysioterapian lehtori
040 868 0656
maria.kasanen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä –hankkeen tutkimus- ja
kehittämistoiminnan toteuttaminen kerätyn aineiston (haastattelut, kyselyt ja työpajat) avulla.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suulliseen tai kirjalliseen suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet haastatteluihin, kyselyihin ja/tai
työpajoihin osallistumisen yhteydessä.

Osallistuminen haastatteluihin, kyselyihin ja/tai työpajoihin on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jolloin tiedonkeruuta ei enää
kyseisen henkilön osalta jatketa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilötietojen osalta henkilön nimi, sähköpostiosoite japuhelinnumero, työnantaja, toimiala ja ammatti tai ammattiasema. Haastattelut äänitetään tai videoidaan, jolloin henkilöt tai heidän äänensä tallentuvat.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Webropol, Excel ja SPSS

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedonlähteitä ovat Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä –hankkeen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä hanketyöntekijöiden toteuttama aineistonkeruu, joka koostuu haastatteluista, kyselyistä ja työpajoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kerätty aineisto käsitellään anonymisointimenetelmin ennen aineiston luovuttamista, mutta aineisto saattaa sisältää tietoja, joiden perusteella henkilö on kuitenkin tunnistettavissa. Asiasta informoidaan haastateltavia sekä tutkimuksen tiedotteessa, että suullisesti haastattelujen ja työpajojen yhteydessä. Haastatteluista ja kyselyistä saatua aineistoa luovutetaan Healthy Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä –hankkeen työpajoihin jatkotyöstettäväksi.

Haastatteluin, kyselyin ja/tai työpajojen avulla kerätty aineisto tallennetaan jatkokäyttöön tutkimus, opetus ja opiskelu tarkoituksiin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisointimenetelmin käsiteltynä. Hankkeen päättyessä aineiston omistusoikeus siirtyy Seinäjoen ammattikorkeakoululta Seinäjoen kaupungille.

Hankkeen päättyessä 30.4.2021 henkilötietoja sisältävä aineisto tuhotaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMK:n sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.