JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun tietosuojaseloste | SeAMK

JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Jaana Latvanen, Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
040 830 4203
jaana.latvanen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Minna Karvonen, Tietopalvelusihteeri
040 830 0413
minna.karvonen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Minna Karvonen, Tietopalvelusihteeri
040 830 0413
minna.karvonen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 868 0680
jarmo.jaskari(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalveluun tallennetaan Seinäjoen ammattikorkea-koulun (SeAMK) henkilökunnan julkaisutietoja.

Palveluun tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) omistama palvelu. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja kehityksestä vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. VIRTA-julkaisutietopalveluun siirtyneet tiedot näkyvät Kansalliskirjaston ylläpitämässä Juuli-julkaisutietoportaalissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimii tallennetun julkaisutiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaa JUSTUS -julkaisutietopalveluun tallentamiensa tietojen sisällöstä. Tallennettaessa valtakunnalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun kyseessä ei ole tietojen luovutuksesta, vaan tiedot säilyvät osana tutkimusorgani-saatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Tutkimusorganisaatiot rekisterinpitä-jinä päättävät tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutieto-palvelusta eteenpäin.

Julkaisutiedonkeruussa tallennettuja tietoja käytetään SeAMKin sisäisessä tilastoinnissa.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Tiedot ovat osa Opetus- ja kulttuuriministeriön velvoittamaa tiedonkeruuta. OKM käyttää julkaisutiedonkeruun tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, unnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot ammattikorkeakoulun henkilöstön tuottamista julkaisuista.

Rekisteriin tallennetaan:

  • julkaisun tekijän (tekijöiden) nimi
  • julkaisun tekijän (tekijöiden) organisaatio ja organisaation alayksikkö
  • julkaisun tekijän (tekijöiden) ORCID-tunniste (jos olemassa)
  • julkaisun tunnistetiedot: nimi, julkaisija, ISBN-numero, julkaisun pysyväverkko-osoite jne.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Harjoittelutiedot siirtyvät SeAMKin CRM-järjestelmään

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä itseltään JUSTUS- julkaisutietojen tallennuspalvelun lomakkeella, sähköpostilla tai E-lomake–palvelun lomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Säännönmukaiset luovutukset

  • OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta ja muilta tutkimusorganisaatioilta toteutetaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Tilastotiedot VIRTA-julkaisutietopalveluun tallennetuista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Julkaisutiedot löytyvät myös Juulista ja SeAMK-Finnasta.

Rekisterinpitäjän päätöksellä

Hallintojohtajan päätöksillä (15.03.2017) lupa käyttää VIRTA-julkaisutietoja:

  • Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimusprojektissa (4/2017) sekä
  • Suomen Akatemiassa tutkimusrahoituksen haku- ja raportointiprosessissa sekä Akatemian tietojärjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun (3/2017).

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta Juuli-julkaisutietoportaalin ja SeAMK-Finnan kautta julkaisutiedot ovat avoimesti saatavilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei sisällä manuaalisesti kerättävää aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy huolehtii rekisterinpitäjänä tietosuojan toteutumisesta käyttäessään JUSTUS -julkaisutietojen tallennuspalvelua.  Ammattikorkeakoulu noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön edellyttämää hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä.

CSC vastaa JUSTUS -julkaisutietojen tallennuspalvelusta ja VIRTA-julkaisutieto-palvelusta ja ylläpitää niitä. CSC huolehtii tiedonluovutusten toteutuksesta ja niiden asianmukaisuudesta sekä tietovarannon ylläpidosta, suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta. CSC on velvollinen huolehtimaan järjestelmien asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä.