Kouluvierailurekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat
Tietosuojalaki (1050/2018)
Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
puh. 045 105 6396

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Vt. toimitusjohtaja Markus Soini, Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy
puh. 045 105 6396
markus.soini(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Vt. toimitusjohtaja Markus Soini, Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy
puh. 045 105 6396
markus.soini(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Vt. toimitusjohtaja Markus Soini, Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy
puh. 045 105 6396
markus.soini(at)seamk.fi

Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
puh. 040 830 2270
outi.kemppainen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, tietosuojavastaava
puh. 040 868 0680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMKin kouluvierailurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

SeAMKin hakijamarkkinoinnin kehittäminen kouluvierailutoiminnan avulla.

Kerätyillä henkilötiedoilla ylläpidetään ja kehitetään SeAMKin hakumarkkinointiin liittyviä kouluvierailujen toimenpiteitä sekä siihen liittyvää tiedotusta ja viestintää. Rekisteriin liittyminen on vapaaehtoista. Luovutettuja henkilö- ja taustatietoja käytetään hakumarkkinoinnin kehittämiseksi esimerkiksi kohdentamalla viestejä. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin SeAMKin toimintaan.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Koulutuksen ja sen markkinoinnin kehittäminen. Rekisteröidyn suostumus ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5a. Rekisterin tietosisältö

Nimi,  sähköpostiosoite.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Forms-lomake, Microsoft Dynamics CRM järjestelmä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

-Rekisteröitymisilmoitukseksi katsotaan hakemisesta kiinnostuneen henkilön oma ilmoitus kouluvierailujen yhteydessä ja niiden markkinoinnissa olevan lomakkeen avulla.Rekisteriin liittyminen on vapaaehtoista. Hakemisesta kiinnostunut ilmoittaa itse tietonsa lomakkeella tai osoitteeseen kouluvierailut@seamk.fi. Rekisteriin päässyt voi pyytää tietojen muutosta myös esimerkiksi puhelimitse tai kirjeitse (sähköposti, posti).

Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan, kun rekisteröity ilmoittaa halukkuudestaan päättää jäsenyytensä rekisterissä. Tiedot poistetaan viimeistään kahden seuraavan yhteishakukerran jälkeen, ellei rekisteröity pyydä tietojen säilyttämistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pohjatiedot kerää Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy, joka siirtää tiedot varsinaiseen rekisteriin Seinäjoen ammattikorkeakoulun viestinnälle ja markkinoinnille. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot sijaitsevat Microsoft Dynamics CRM -järjestelmässä ja SeAMKin palvelimella. Järjestelmässä käyttäjäryhmillä on erilaiset käyttöoikeudet. Rekisterin ylläpitäjät, jotka voivat käsitellä rekisterin tietoja, allekirjoittavat käyttöoikeuslomakkeen ennen käyttöoikeuksien saamista. Kaikki koneet ja tietokannat on suojattu salasanoilla. Tietojärjestelmän toimittaja ja ammattikorkeakoulu varmentavat rekisterien tietosuojan ja -turvan, ja kiinnittävät huomiota tietoturvallisuuteen.