Kulttuurihyvinvointia etänä -hankkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Tanja Aronsen, projektipäällikkö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 050 595 0793
tanja.aronsen(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Tanja Aronsen, projektipäällikkö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 050 595 0793
tanja.aronsen(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Tanja Aronsen, projektipäällikkö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 050 595 0793
tanja.aronsen(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Kulttuurihyvinvointia etänä, Hyvinvointia kylille ja koteihin – kulttuuria ja liikuntaa etänä -hanke.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Kulttuurihyvinvointia etänä -hankkeen etänä toteutettavien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden suunnittelu, toteutus ja raportointi kerätyn aineiston (kyselyt, työpajat, kenttäpäiväkirjat, videot, äänitallenteet ja osallistujalistat) avulla. Lisäksi henkilötietoja käsitellään hankkeen yhteistyötahojen yhteydenpidon ja rahoittajan vaatiman raportoinnin vuoksi.

Henkilötietoja säilytetään hakkeen toteuttamisen ajan, jonka jälkeen aineisto tuhotaan. Hanke päättyy 31.12.2022.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suulliseen ja/tai kirjalliseen suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet hankkeen aineiston keruuseen tai tilaisuuksiin ilmoittautumisen ja/tai osallistumisen yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jolloin tiedonkeruuta ei enää kyseisen henkilön osalta jatketa.

Yrityskohtaiset tiedot perustuvat julkisiin yritystietorekistereihin.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilötietojen osalta henkilön nimi, ikä, talouden koko, sähköposti, puhelinnumero ja asuinkylä. Yritysten ja yhteisöjen osalta tallennetaan yrityksen nimi ja yhteyshenkilö sekä hänen yhteystietoinaan ammattiasema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankkeen järjestämiä tilaisuuksia myös tallennetaan, jolloin henkilöt ja heidän äänensä tallentuvat.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Webropol, Office 365, SPSS

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedonlähteitä ovat Kulttuurihyvinvointia etänä -hankkeen toteuttama aineistonkeruu, joka koostuu kyselyistä, työpajoista ja kenttäpäiväkirjoista, videoista, äänitallenteista ja osallistujalistoista. Ilmoittautumistiedot. Yhdistysten, seuratoimijoiden, yritysten ja kansalaisopistojen yhteystietoja haetaan myös julkisilta verkkosivuilta ja julkisista yhteystietorekistereistä, kuten Fonectasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsitellään ja raportoidaan kokonaisuutena eikä näistä tiedoista voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja. Tietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa hanketiimin, kansalaisopistojen ja kylätalojen yhteyshenkilöiden kanssa. Osallistumistiedot hankkeen toimintaan luovutetaan rahoittajalle maksatushakemusten yhteydessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMK:n sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.