SeAMK Yrityspaneelin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 868 0144
sanna.joensuu-salo(at)seamk.fi

Anmari Viljamaa, tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 830 2397
anmari.viljamaa(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

SeAMK Yrityspaneeli -tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietokantaan kerätään tietoja yrittäjyyteen ja liiketoimintaan sekä näiden kehittämiseen liittyvän tutkimuksen tarpeisiin. Tietoja käsitellään anonymisoituina poislukien seuraavat: Henkilötietoja käsitellään osana kerättyä tietokantaa siinä määrin kuin kerättyjen tietojen yhdistäminen tutkimuksessa sitä edellyttää.

Julkisten yritystietorekisterien tietoja voidaan yhdistää rekisterin tietoihin.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely perustuu suulliseen ja/tai kirjalliseen suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet yrityspaneeliin liittyessään. Yrityspaneeliin kuuluminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, jolloin tiedonkeruuta ei enää kyseisen henkilön osalta jatketa.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilötietojen osalta henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä perustiedot yrityksestä, jonka edustajana vastaaja osallistuu yrityspaneeliin. Yrityspaneeliin kohdistuvien kyselyiden yhteydessä saatetaan tiedustella myös vastaajan ikää, koulutustaustaa tms. muuttujaa, mikäli näillä on kyseisen kyselyn tavoitteiden kannalta merkitystä.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Rekisteriä ei yhdistetä pysyvästi muihin rekistereihin. Rekisterin tietoja hyödynnetään kyselyiden toteuttamisessa ja yhdistettäessä yritysten perustietoja kulloisenkin kyselyn tietoihin. Tietojen käsittelyssä hyödynnetään: M365, SPSS.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietokantaan kerätään tietoa verkkokyselyllä ja kirjallisilla ilmoittautumislomakkeilla, joita täyttäessään osallistuja suostuu tietojensa tallentamiseen. Yrityspaneelille rekisteriä hyödyntäen kohdennetut kyselyt toteutetaan pääsääntöisesti verkkokyselynä. Mahdollisiin haastatteluihin pyydetään lupa erikseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käsitellään kokonaisuuksina osana tutkimusta ja toiminnan suunnittelua eikä näistä tiedoista voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja. Henkilötietoja hyödynnetään kyselyistä tai niiden tuloksista ym. yrityspaneeliin toiminnasta henkilöille tiedotettaessa. Tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Yrityspaneeliin liittyminen voi tapahtua paperilomakkeella. Lomakkeet säilytetään lukituissa laatikoissa lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille. Rekisteri ei sisällä muuta manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMKin sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.