Uudo tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

Rekisterinpitäjät

Diakonia-ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Liisa Leppänen, tietosuojavastaava@diak.fi
Lab-ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Anne Himanka, tietosuoja@lab.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi
Yrkeshögskolan Novia, tietosuojavastaava Roald von Schoultz, dataskyddsansvarig@novia.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Osmo Santamäki, osmo.santamaki@samk.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Jarmo Jaskari, tietosuojavastaava@seamk.fi
Turun ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Jaani Kuusela, jaani.kuusela@turkuamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Kari Kataja,kari.kataja@hamk.fi
Lapin ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Hannu Mikkola, hannu.mikkola@lapinamk.fi
Metropolia ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Tuulia Aarnio, tuulia.aarnio@metropolia.fi
Oulun ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,ulla.virranniemi@oamk.fi
Savonia ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Mervi Hätinen, mervi.hatinen@savonia.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Susanna Maunula@tuni.fi
Vaasan ammattikorkeakoulu, tietosuojavastaava Sami Kinnunen, sami.kinnunen@vamk.fi

 

Rekisterin nimi

Uudo tietosuojaseloste

Mitä henkilötietoja käsitelemme ja mihin tarkoituksiin?

Käsittelemme seuraavia osallistujatietoa erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Postiosoite
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista
 • Osallistumismaksutiedot
 • Osallistumispäivät
  Ilmoittautumisajankohta
 • Muut osallistujan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot, kuten erikoisruokavaliot sekä mahdolliset
  palautekyselyssä annetut tiedot

Lisäksi tallennetaan koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun opintoasianhallinnon järjestelmään
tarvittavat tiedot opiskelijaksi kirjaamista varten:

 • henkilötunnus
 • pohjakoulutus
 • asuinkunta
 • kotikunta
 • äidinkieli
 • kansalaisuus

Tutkimuksessa arvioidaan koulutuksen laatua sekä vaikutuksia opiskelijan jatkuvaan oppimiseen ja
uralla etenemiseen. Tutkimustarkoitusta varten tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Henkilökohtaisen opetussuunnitelman sisältö
 • Kehittämistehtävän arviointiteksti

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?

Koulutukseen osallistuvien henkilötietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoulujen lakisääteiseen
velvollisuuteen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Laki valtakunnallisista opinto- ja
tutkintorekistereistä 884/2017).
Tutkimukseen liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaiseen tutkimukseen.
Henkilöitä on informoitu tutkimuksen tarkoituksesta.

Mistä keräämme käsiteltävät henkilötiedot?

Osallistujatiedot keräämme osallistujan omalla ilmoituksella sähköisten lomakkeiden kautta,
ilmoittautumisen yhteydessä sekä koulutuksen aikana.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Ilmoittautumislomakkeiden osallistujatiedot anonymisoidaan viimeistään kahden vuoden päästä
koulutuksen tai tapahtuman toteuttamisesta.
Tutkimustarkoitusta varten kerätyt tiedot säilytetään tutkimuksen keston ajan, jonka jälkeen
tutkimustiedot arkistoidaan ilman henkilötietoja Aila-palveluun.
Opintoasianhallinnon järjestelmään siirretyt henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Minne luovutamme henkilötietoja?

Tiedot tallennetaan ePOUTA-järjestelmään, jonne pääsy hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen edustajilla.
Koulutustietoja luovutetaan tilastointia varten Opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan ammattikorkeakoulujen tietoturva- ja tietosuojaohjeita.
Henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.
Palvelun käyttö perustuu henkilön työtehtävien tai opintojen suorittamiseen. Käyttörajoitukset on
toteutettu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä tietoliikenteellisesti. Järjestelmien käyttö edellyttää
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa järjestelmän pääkäyttäjä.
Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat järjestelmätoimittajat vastaavat sopimusten mukaisesti
henkilötietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on ammattikorkeakoulujen tietosuojavastaavat.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle
henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee. Pyynnön esittämisen yhteydessä
rekisteröidyn on myös todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
  jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
  niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
  tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

SUOSTUMUKSEEN PERUSTUVIEN TIETOJEN SIIRTÄMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu
automaattisesti.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS TIETOSUOJAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen
valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.