Opinnäytetyöt yrityksille ja muille organisaatioille

Mikä on opinnäytetyö?

Opinnäytetyö on itsenäisesti toteutettava kokonaisuus, jossa opiskelija soveltaa opinnoissa hankittua osaamistaan jonkin työelämän käytännön ongelman ratkaisuun ja raportoi prosessin SeAMKin ohjeiden mukaisesti. Opinnäytetyö kuuluu opintojen loppuvaiheeseen jokaisella opiskelijalla.  

Alemman amk-tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, joka vastaa noin 400 h työtä. Työlle on käytännössä varattava aikaa 2–7 kuukautta sen luonteesta ja opiskelijan ajankäytöstä riippuen. Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja siinä painotetaan laaja-alaisempaa teoreettista taustaa.  

Opinnäytetyöt ovat erilaisia eri koulutusaloilla. Toimeksiantajan tarve ja aihe pystytään kuitenkin usein rajaamaan siten, että se vastaa myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tavoitteita. Jokaisella opinnäytetyöllä on ohjaaja korkeakoulun puolesta. Myös toimeksiantajan (yritys tai organisaatio) tulee nimetä yhteyshenkilö. Joillain aloilla opinnäytetyö tehdään usein myös parityönä.  

Mitä toimeksiantaja saa?

Työn tavoitteista riippuen opinnäytetyöstä saa esimerkiksi 

 • uusia ideoita  
 • teoreettista tietoa aiheesta 
 • ratkaisun käytännön ongelmaan tai valmiit ratkaisuvaihtoehdot 
 • valmiin suunnitelman 
 • selvityksen annetusta ongelmasta 
 • kehitysehdotuksia 
 • ohjeistuksen henkilökunnan tai asiakkaiden käyttöön 
 • kokeilun tai kartoituksen tulokset 

Opinnäytetyö on myös hieno mahdollisuus tutustua tarkemmin potentiaaliseen työntekijään!

Mistä löydät tekijän?

Jos et tunne sopivaa opiskelijaa esimerkiksi harjoittelun kautta, voit ilmoittaa opinnäytetyöaiheesta SeAMKin Opinnäytetyöpörssiin alla olevalla lomakkeella tai tästä linkistä. Opiskelijat näkevät ilmoitukset SeAMKin intranetissä olevassa Opinnäytetyöpörssissä, ja aiheesta kiinnostuneet ottavat suoraan yhteyttä aiheen tarjoajaan ilmoituksessa pyydetyllä tavalla. Alla olevan lomakkeen alapuolella löydät esimerkkejä viime vuosina tehdyistä opinnäytetöistä.

Esimerkkejä viime vuosina tehdyistä opinnäytetöistä eri aloilta

 • Liiketalouden alan aiheita
  • Toiminnanohjauksen kehittäminen yrityksessä
  • Markkinointi- tai digimarkkinointisuunnitelma
  • Lanseeraussuunnitelma
  • Viestintäsuunnitelma
  • Selvityksiä esim. verotukseen, sovellusten käyttöönottoon ja uusiin markkinoihin liittyen
  • Asiakastyytyväisyysselvitykset
  • Henkilöstön työhyvinvointikartoitus
 • Sosiaali- ja terveysalan aiheita
  • Kuvaileva kirjallisuuskatsaus potilaan ongelman tunnistamisesta hoitotyössä
  • Ohje hoitohenkilökunnalle johonkin terveyden osa-alueeseen vaikuttavien tekijöiden huomioimisessa hoitotyössä
  • Vanhemmuuden tukeminen. Opas jonkin toimipisteen asiakkaille.
  • Toiminnallinen opas varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukseen
  • Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kuvapuhelinpalvelusta.
 • Automaatiotekniikan ja tietotekniikan aiheita
  • Koneen automatisointisuunnittelu
  • Robotiikan käyttöönotto ja kehittäminen
  • Suunnitteludokumentaation päivittäminen tai kehittäminen.
  • Tuotannon tietojärjestelmien kehittäminen (IoT)
  • Jonkin testausjärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä vertaileva tutkimus
  • Jonkin rajapinnan toteuttaminen eri järjestelmien välille
  • Johonkin tietokantaan liittyvä muutos ja/tai lisäys
 • Luonnonvara-alan aiheita
  • Kasvinviljelyyn liittyvät kokeet ja kokeilut, esim. viljelyn osa-alueet, teknologiset ratkaisut, uudet kasvit, sovellukset, ympäristövaikutukset
  • Kotieläintuotantoon liittyvät kokeet ja kokeilut, esim. rehut, virikkeet, teknologiset ratkaisut, sovellukset, ympäristövaikutukset
  • Markkinatutkimukset ja -kartoitukset ja asiakastyytyväisyyskyselyt palveluille ja tuotteille
  • Tuotekehitysprojektin osa-alueen kartoitus ja selvitys
  • Erilaiset kartoitukset maatalous- ja maaseutuyrityksille, esim. työturvallisuuskartoitukset, energiaratkaisut, tilojen suunnittelun vaihtoehtojen tarkastelu
  • Maatalous- ja maaseutuyritysten yritystoiminnan ja liiketoiminnan kehittäminen, yhteistyömuodot, yhtiömuodot, riskienhallinta
  • Kiertotalouden Case-ratkaisut