Kolme neljännestä Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksistä luottaa toiminnan jatkuvan koronakriisin jälkeenkin | SeAMK

Kolme neljännestä Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksistä luottaa toiminnan jatkuvan koronakriisin jälkeenkin

kategoria: Yrityksille

Koronakriisi on pakottanut eteläpohjalaisista yrityksistä kaksi kolmasosaa tekemään jotakin toimenpiteitä. Toimintoja on karsinut joka viides yritys ja liiketoimintakonseptiaan on muuttanut viidennes. Lomautuksia oli joka neljännessä yrityksessä ja ne painottuvat yli 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin ja vastaavasti pienimmistä yrityksistä viidennes oli keskeyttänyt liiketoiminnan. Yhden henkilön yrityksissä ei ole ketä lomauttaa, vaan silloin vaihtoehtona on keskeyttää toiminta

Tulokset perustuvat SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikön toukokuussa toteuttamaan kyselyyn. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 163 yritystä. Vastaajayritykset edustivat laajasti eri toimialoja.

Suuri luottamus kriisistä selviämiseen

Noin joka viides yrittäjä kertoi tavoittaneensa uusia asiakasryhmiä koronakriisin aikana, useimmin uusia asiakkaita oli löytäneet yli 10 henkilöä työllistävät yritykset. Vastaajista yli 80 % luottaa siihen, että yritys selviää koronakriisistä.

Hieman reilu puolet yrityksistä on koronakriisin aikana pystynyt toteuttamaan ydinliiketoimintaansa. Vain 15 % vastanneista ilmoitti, että ydinliiketoiminnan toteuttaminen ei ole onnistunut. Kolmannekselle vastaajista tuote- ja palveluntarjonnassa on tapahtunut muutoksia.

Koronakriisin aikana viidennekselle on tullut uusia kustannuseriä. Näitä on syntynyt esim. suojaustoimenpiteistä ja töiden uudelleenjärjestelyistä. Kolmasosalla tulojen määrä on vähentynyt ja tulosodotukset vuodelle 2020 ovat heikot verrattuna edellisvuoteen. Vain alle kymmenesosa odottaa tuloksen parantuvan, kaksi kolmasosaa sen sijaan odottaa -5 % tai suurempaa heikennystä tulokseen. Pienemmillä yrityksillä tulosodotus on negatiivisempi kuin hieman suuremmilla. Kyselyn perusteella yritysten tulot olivat vähentyneet yhteensä 67 %:lla (vähentynyt merkittävästi tai vähentynyt), asiakassuhteiden osalta tämä oli yhteensä 55 % (vähentynyt merkittävästi tai vähentynyt), kustannusten pysymisestä ennallaan raportoi sen sijaan valtaosa yrityksistä (69 %).

Kasvuhaluja ja digiloikkaa kriisin keskellä

Koronakriisi on vaikuttanut yrityksen tavoitteisiin. Suurin muutos on kasvua tavoittelevien yritysten osuudessa, joka laski 29 prosenttiyksikköä tilanteesta ennen koronakriisiä toukokuuhun 2020. Kriisi vaikutti negatiivisesti myös toimintaa kasvattavien ja kehittävien osuuksiin. Edelleen kuitenkin lähes kolmannes yrityksistä pyrkii myös toiminnan kasvattamiseen. Noin kaksi kolmannesta yrityksistä pyrkii ylläpitämään nykyistä toimintaa.

Lähes puolet yrityksistä tehosti käytössä olleiden digitaalisten ratkaisujen käyttöä, reilu kolmannes suunnitteli uusien digiratkaisujen käyttöönottoa ja lähes kolmannes oli jo kriisin takia ottanut uusia digiratkaisuja käyttöön.

Vastaajia, jotka olivat jo hakeneet tukea, pyydettiin kyselyssä arvioimaan, oliko sopivan tukimuodon löytyminen erittäin vaikeaa vs. erittäin helppoa (asteikolla 1-5) sekä miten koettiin hakemuksen kirjoittaminen (erittäin vaikeaa vs. erittäin helppoa). Näiden kysymysten osalta vastaajien (n=63) keskiarvot olivat tukimuodon löytymisen kohdalla 3,8 ja tukihakemuksen kirjoittamisen kohdalla 3,7. Tässä mielessä taloudellisen tuen tarjoajien voidaan katsoa onnistuneen tukihakemusten viestimisessä ja hakemuksen laadinnassa ja ohjeistuksessa melko hyvin.

Raportti tuloksista löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061243037

Lisätietoja:

Salla Kettunen
040 8680140
salla.kettunen@seamk.fi