Ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumista ja päästövähennystyötä konkretisoidaan piloteilla ja tavoitteellisella yhteistyöllä

Työpöytä keskellä viljapeltoa ja neljä ihmistä työskentelemässä sen ympärillä.

Sään ääri-ilmiöt sekä ilmastonmuutokseen liittyvät politiikkatoimet vaikuttavat eteläpohjalaiseen ruoantuotantoon jo nyt ja todennäköisesti tulevaisuudessa aiempaa enemmän. Päästövähennystyön todentamista tarvitaan myös tiukentuneiden kestävyysraportointivaatimusten myötä. Vastuullisuustyötä tehdään jo ruokajärjestelmässä, mutta toimet eivät ole vielä tarpeeksi näkyviä Etelä-Pohjanmaalla. Myös uusien toimien kokeilemiselle on kysyntää.

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hanke tukee alan yrityksiä kestävyyshaasteisiin vastaamisessa useasta näkökulmasta.

”Yritykset kaipaavat hyväksi havaittuja käytäntöjä, jotka tukevat sekä taloudellista että ympäristöllistä kestävyyttä,” toteaa projektipäällikkö Kaisa Mäkelä.

”Testaamme hankkeessa neljän pilotin avulla kestävyystyötä tukevia ruokajärjestelmän mahdollisuuksia. Hankeyhteistyössä yritysten kanssa voidaan tehdä kokeiluja, joihin yrityksillä ei ehkä oman kehittämistyönsä puitteissa ole mahdollisuutta”, hän jatkaa.

Hankkeessa seurataan verkostoyhteistyön avulla pari vuotta sitten valmistuneen Ruokasektorin alueellisen ilmastotiekartan toimeenpanoa.

”Kun verkostolle on asetettu selkeä tavoite, ei työskentely jää pelkäksi ylätason keskusteluksi”, kommentoi hankkeen asiantuntija Anu Palomäki.

Lisäksi hankkeessa laaditaan alueellinen ruokajärjestelmän sopeutumisstrategia. ”Tämä työ on ainutlaatuista kansainvälisestäkin näkökulmasta,” Palomäki toteaa.

Synergiaetua strategiatyöhön tuo yhtäaikaisesti Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttama maakunnallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma.
Hankkeessa kartoitetaan tehdyn kestävyys- ja vastuullisuustyön hyvät käytännöt, joista välitetään tietoa hankkeessa toteutettaville neljälle pilotille ja eri sidosryhmille. Pilotit keskittyvät ruokajärjestelmän eri osiin; alkutuotantoon, elintarvikkeiden sivuvirtoihin, ravitsemuspalveluihin sekä kuluttajiin. Pilottien avulla syvennetään ruokasektorin ilmastotyötä ja löydetään tietoa työn jatkokehittämiseen.

  • Pilotti 1. Selvitetään kustannustehokkaita tapoja biohiilen tuottamiseen maatilamittakaavassa sekä pilotoidaan biohiilen tuotantoa ja käyttöä maatiloilla. Pilotissa tehdään myös esiselvitys lannoitelainsäädännön kriteereistä kierrätyslannoitteille ja tilojen mahdollisuuksista tuotteistaa omia sivuvirtojaan.
  • Pilotti 2. Selvitetään elintarviketeollisuudesta syntyvien sivuvirtojen käyttömahdollisuuksia ihmisravinnoksi. Lisätään yritysten tietoisuutta biokiertotalouden mahdollisuuksista ja sen eduista.
  • Pilotti 3. Tarkastellaan ruokapalvelutoimijoiden liiketoimintaa ilmastoystävällisestä näkökulmasta. Selvitetään millaisia hyviä käytänteitä yrityksillä on jo käytössä ympäristöystävälliseen toimintaan liittyen ja millaisia haasteita löytyy. Pilotoidaan ilmastoystävällisen liiketoiminnan työkaluja.
  • Pilotti 4. Lisätään kuluttajien tietoisuutta vastuullisesta ruoan kulutuksesta. Tutkitaan vastuullisuutta viestivien merkkien vaikutusta kuluttajien tuotevalintoihin sekä analysoidaan kehitettyjen merkkien kykyä ohjata kuluttajia kohti vastuullisempia ateriavalintoja lounasravintolassa.

Hankkeen tavoitteena on myös löytää ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen uusia innovaatioita, joita voidaan hyödyntää Etelä-Pohjanmaan lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa rakennettu verkosto seuraa Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpanoa sekä edistää alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luontia. Tarkoituksena on ennakoida ilmastonmuutoksesta johtuvien tuotanto- ja kustannusmuutoksia sekä edistää kestävää kasvua Etelä-Pohjanmaan yrityksissä.

Hankkeessa on mukana viisi kumppaniorganisaatiota: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus Luke, Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto Ruralia ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä toteuttajaorganisaatiot

Toteutusaika: 1.9.2023-31.8.2025

Budjetti n. 719 897e

Hankkeen kotisivut: Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi – SeAMK Projektit

Yhteyshenkilö:
Kaisa Mäkelä
projektipäällikkö, SeAMK
kaisa.makela@seamk.fi