SeAMKin aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992–2017

Professori Hannu Törmä kertomassa tutkimuksesta.
Professori Hannu Törmä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijaryhmä on tutkinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudellisia vaikutuksia vuosina 1992–2017. Tutkimus on julkaistu tänään 12.10.2017.

SeAMK vaikuttanut vahvasti Etelä-Pohjanmaan talouteen ja työllisyyteen

Tutkimustulosten perusteella SeAMKin toiminnan vakinaistamisen jälkeen sen vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen, työllisyyteen, yksityiseen kulutukseen, väestöön ja verotuloihin on noussut selvästi. SeAMKin vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen on noussut noin 0,4 prosentista noin 3,2 prosenttiin maakunnan BKT:stä vuosien 1996 ja 2016 välillä. SeAMKilla on ollut myös vahva vaikutus maakunnan työllisyyteen: vuonna 1996 vaikutus oli noin 0,5 prosenttia maakunnan työllisistä ja vuoteen 2016 mennessä noin 3,7 prosenttia.

SeAMKin vaikuttavuutta tarkasteltiin myös absoluuttisina lukuina. Laskelmien perusteella SeAMKin talousvaikutus on noussut noin 25 miljoonasta eurosta lähes 170 miljoonaan euroon vuosien 1996 ja 2016 välillä. Työllisyysvaikutus on kasvanut vastaavana aikana noin 340 henkilötyövuodesta noin 2 900 henkilö-työvuoteen.

SeAMKin vaikutus yksityiseen kulutukseen ja maakunnan väestöön on ollut myös selvästi kasvusuuntaista. Ammattikorkeakoulun vaikutus Etelä-Pohjanmaan yksityiseen kulutukseen oli noin 114 miljoonaa euroa vuoteen 2016 mennessä. Vaikutus maakunnan väestöön oli vastaavasti noin 4 750 henkeä. Ammattikorkeakoulu on vaikuttanut positiivisesti myös valtion ja Etelä-Pohjanmaan kuntien verotuloihin. SeAMKin vaikutus verotuloihin oli vuoteen 2016 mennessä arviolta noin 47 miljoonaa euroa. Tästä valtion saamia verotuloja oli noin 30 miljoonaa euroa ja Etelä-Pohjanmaan kuntien saamia verotuloja noin 17 miljoonaa euroa.

SeAMKilla merkittävä vaikutus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Seinäjoen ammattikorkeakoululla on merkittävä positiivinen vaikutus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen. Vaikutukset ovat kasvaneet selvästi SeAMKin 25 vuoden toiminnan aikana. Tässä raportissa on tarkasteltu ainoastaan SeAMKin mitattavissa olevia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista mitata. Voidaan siis todeta, että SeAMKin todelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaahan ovat laajemmat ja monipuolisemmat kuin tässä raportissa on voitu ottaa huomioon.

Tässä raportissa esiteltävät Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset on laskettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä yleisen tasapainon (CGE) RegFinDyn-simulointimallilla. Alueellinen laskentamalli perustuu koeteltuun mikro- ja makrotalousteoriaan, kehittyneisiin soveltavan matematiikan ratkaisualgoritmeihin sekä Tilastokeskuksen virallisiin kansan- ja aluetalouden tilinpidon sekä muiden virallisten tilastojen lukuihin.

Linkki tutkimukseen: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134262/A27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja tutkimuksesta:
Susanna Kujala, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti p. 050 415 1158
Hannu Törmä, professori, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 050 538 9680

Lisätietoja/SeAMK:
Tapio Varmola, rehtori, SeAMK, p. 040 830 4100