SeAMKin auditoinnin vierailuosuus alkoi tänään | SeAMK.fi

SeAMKin auditoinnin vierailuosuus alkoi tänään

kategoria: SeAMK Info

Karvi toteuttaa parhaillaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointia. Kaksipäiväinen auditointivierailu alkoi tänään 16. marraskuuta,  ja auditointiraportti julkaistaneen Karvin digitaalisella auditointialustalla tammikuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • dosentti Asta Wahlgrén, (pj.)
  • yliopettaja Tomi Guttorm, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oamk
  • opiskelija Emma Kokkonen, LAB ammattikorkeakoulu
  • digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. SeAMK on valinnut Jatkuvan oppimisen suunnittelun, organisoinnin ja kehittämisen valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. SeAMKin vertaisoppimisen kumppani on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Hanna Väätäinen, arviointiasiantuntija, 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi