Taru Mäen väitös: Ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisessä tiedon jakamisessa on mahdollisuus parantaa vaikuttavuutta

Nainen seisoo rannassa taustallaan joki.
Taru Mäki kuvattuna Seinäjoen kampusrannassa.

Vaasan yliopistossa väittelevän, SeAMKissa tutkimus- ja kehittämispäällikkönä toimivan Taru Mäen mukaan korkeakoulujen ja pk-yritysten välisen tiedonjaon vaikuttavuutta on mahdollisuus lisätä erityisesti jatkamalla yhteistyötä pidempään sekä viemällä yhdessä saavutettuja tuloksia, malleja ja toimintatapoja käytäntöön pk-yrityksessä.

– Yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeää on molemminpuolinen vuorovaikutus ja pk-yritysten roolin selkeämpi huomioiminen toiminnassa, sanoo Mäki.

Keskeisiä elementtejä korkeakoulujen ja yritysten välisessä vuorovaikutuksessa ovat osaamisen ja tiedon jakaminen, vastaanottokyky ja vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen.

Mäki onkin tarkastellut väitöstutkimuksessaan etenkin tiedon ja osaamisen jaosta syntyvää vaikuttavuutta ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille.

Uusi laaja-alainen malli vaikuttavuuden tarkasteluun

Väitöstutkimuksessa on luotu uusi, laaja-alainen tarkastelutapa korkeakoulujen ja pk-yrityksen yhteistyön vaikuttavuuden tarkasteluun. Viittä aiemmin luotua mallia on tarkasteltu yhdessä.

– Malli sitoo laajemmaksi kokonaisuudeksi aiemmin pirstaleisimmin tutkittuja tiedon jakamisen vaikuttavuuden osa-alueita ja nostaa esiin pitkäaikaisen yhteistyön merkitystä toimijoiden välillä, kertoo Mäki.

Laaja malli luo myös uutta näkökulmaa siihen, että vaikuttavuuden mitattavuuden rinnalla vaikuttavuus voikin olla myös uusia mahdollisuuksia syventää ja jatkaa vuorovaikutusta pk-yrityksen ja korkeakoulun välillä.

Yhteistyö on monipuolista

Tutkimuksesta käy ilmi, että tiedon ja osaamisen jakaminen kohdeyritysten kanssa on ollut melko monipuolista. Tutkimusaineistossa on yhteensä 54 yhteistyötapahtumaa, joista 56 prosenttia on matkailualan ja 44 prosenttia kone- ja metalliteollisuuden yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla.

– Keskimäärin yritykset tekivät yhteistyötä neljästä kuuteen eri  toimintatavalla, mikä on paljon verrattuna pk-yrityksen omaan kokoon nähden.

Mäen mukaan tutkimusaineistossa paljastui yllättävän huomattava määrä jokaisen tarkasteltavan näkökulman vaikuttavuutta. TKI-hankkeissa toteutuvassa yhteistyössä syntyy niin konkreettisia tuotoksia (29 prosentissa yhteistyötapahtumista) kuin pidempiaikaisia vaikutuksia pk-yrityksille (63 prosentissa yhteistyötapahtumista). Lisäksi pk-yritykset kokivat, että heille avautui uusia mahdollisuuksia (59 prosentissa yhteistyötapahtumista) esimerkiksi muodostuneiden hyödyllisten verkostojen kautta tai mahdollisuutena luoda ja osallistua uusiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

– Tutkimus osoittaakin osaltaan, että pk-yritysten ja korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä on alueella vaikuttavuutta.

Mitä pitäisi kehittää pk-yritysten näkökulmasta?

Pk-yritysten näkökulmasta tutkimus nosti esiin sen, että todellisuudessa korkeakoulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä syntyy sekä konkreettisia tuotoksia ja siten välitöntä vaikuttavuutta ja toisaalta myös pidempiaikaista vaikuttavuutta.

Yhteistyön jatkuvuuden kehittäminen hyödyttäisi selkeimmin molempia osapuolia. Yritysten näkökulmasta puolestaan tärkeimmiksi yhteistyön onnistumisen edellytyksiksi nousivat keskinäinen luottamus, asiakkaille näkyvä kehittäminen ja yrityksen visio yhteistyöstä.

Vastaavasti haasteena yhteistyössä korkeakoulujen kanssa on yhteistyöprosessien hitaus, toimijoiden erilainen näkemys tuloksista sekä ajanpuute yhteistyölle yrityksessä. Yrityksen kannalta eduksi on, jos yrittäjä itse on opiskellut korkeakoulututkinnon, omaten siten näkemystä siitä, kuinka korkeakoulussa toimitaan.

Mäen mukaan kummankin osapuolen kannalta tiedon jakamista ja vastaanottokykyä parantaa toisen osapuolen toimintatapojen tunteminen.

– Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää yhteistyön jatkamiseen viemällä yhdessä saavutettuja tuloksia, malleja ja toimintatapoja käytäntöön pk-yrityksessä tai yritysten tukemiseen hyödyntämis- tai kaupallistamisprosessissa. Käytännössä korkeakouluilla tulisi olla määriteltynä osaajia, jotka tässä voivat olla mukana.

Kuvateksti: KTM Taru Mäki väittelee perjantaina 5. marraskuuta Vaasan yliopistossa. Aiheena on ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisen tiedon jakamisen vaikuttavuus. Kuva: Tuomas Rauhala/SeAMK (kuva linkkinä alla)

Väitöstutkimus

Mäki, Taru (2021) Ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisen tiedon jakamisen vaikuttavuus. Acta Wasaensia, 465. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Väitöstutkimuksen pdf:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-967-9

Väitöstilaisuus

KTM Taru Mäen johtamisen alaan kuuluva Vaasan yliopiston väitöstutkimus “Ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisen tiedon jakamisen vaikuttavuus” tarkastetaan perjantaina 5.11.2021 klo 13 Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditoriossa (F128, Frami F).

Väitöstilaisuuteen voi osallistua etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/62099317977?pwd=RHZSZ2FPbVpPTHZjUnBCQ2NZditYQT09

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Tauno Kekäle (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Vesalainen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätiedot

Taru Mäki, p. 040 830 4105, sähköposti: taru.maki(ät)seamk.fi

Väittelijän tiedot

Taru Mäki on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1997 ja kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2005 Vaasan yliopistosta. Hän työskentelee tutkimus- ja kehittämispäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.