Verkostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on verkostoitunut laajasti, niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. SeAMKin verkostoihin kuuluu edustajia korkeakouluista, akatemioista, yrityksistä ja kunnista.

Verkostot mahdollistavat toimivan vuorovaikutuksen kumppaneiden ja yhteistyötahojen kesken esimerkiksi hankkeissa, yrityspalveluissa, opinnäytetöissä ja täydennyskoulutuksessa. Verkostojen myötä voidaan kehittää alueellista vaikuttavuutta sekä osaamista ja korkeakoulutusta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun työelämäkumppanuudet ja yhteistyömuodot keskittyvät erityisesti ammattikorkeakoulun painoaloille. SeAMKin painoaloja ovat kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointi ja luovuus sekä yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

Korkeakouluyhteistyö

Etelä-Pohjanmaalla toimivat yliopistoyksiköt ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion, jonka painoalat vastaavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun painoaloja.

Monipuolista yhteistyötä yliopistojen ja SeAMKin välillä tehdään koulutuksessa ja tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnassa (TKI) painoaloittain.

Korkeakoulukonsortion työtä ohjaavat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia ja kullekin painoalalle nimetyt työryhmät. Tällä hetkellä painoalatyöryhmien yhteyshenkilöinä SeAMKissa toimivat

  • Kestävät ruokaratkaisut: tutkimus- ja kehittämispäällikkö Taru Mäki
  • Älykkäät teknologiat: tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jukka Mattila
  • Hyvinvointi ja luovuus: tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tanja Hautala
  • Yrittäjyys ja kasvu: tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pauliina Talvitie

Korkeakoulukonsortiossa toimivien yliopistojen lisäksi suunnitelmallista yhteistyötä tehdään useiden ammattikorkeakoulujen kanssa, joista tärkeimpiä sopimuskumppaneita ovat Tampereen, Satakunnan, Jyväskylän ja Vaasan ammattikorkeakoulut.

Alueellinen kehittäminen

Alueellisen kehityksen tukeminen on yksi SeAMKin päätehtävistä. SeAMK tukee Etelä-Pohjanmaan ja muiden lähialueiden kehitystä niin koulutukset kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan muodossa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita tässä työssä ovat esimerkiksi Seinäjoen kaupunki ja muut Etelä-Pohjanmaan kunnat, maakunnan liitto, ELY-keskus ja muut aluekehitysorganisaatiot sekä maakunnan oppilaitokset.

Työelämäkumppanuudet

Keskeiset työelämäkumppanuudet sijoittuvat ammattikorkeakoulun painoaloille. Työelämäkumppaneita on esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuudesta, teknologiateollisuudesta, tapahtumatuotannosta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköistä. Yhteistyötä tehdään kaikilla ammattikorkeakoulun tehtäväalueilla:

  • Koulutuksen eri muotojen suunnittelu, kehittäminen, toteutus ja arviointi
  • Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä innovaatiotoiminta
  • Alueen kehittäminen, osaavan työvoiman tuottaminen alueen tarpeisiin.

Kansainvälinen yhteistyökorkeakouluverkosto

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on lähes 200 yhteistyökorkeakoulua noin 50 eri maassa Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan myös erilaisten SeAMK-tasoisten ja alakohtaisten kanainvälisten yhteistyöverkostojen kautta. Laaja-alainen kansainvälinen kumppanuuskorkeakouluverkosto luo mahdollisuuden tarjota monipuolisia kansainvälisyysmahdollisuuksia osana opiskelua tai työskentelyä kaikille SeAMKin opiskelijolle ja henkilökunnan jäsenille. Kansainvälisyyttä toteutetaan mm. opettaja-, henkilökunta- ja opiskelijaliikkuvuuksina, kansainvälisenä kaksoistutkintoyhteistyön sekä kansainvälisenä TKI-toimintana.

SeAMKin keskeisiä yhteistyökumppaneita painoaloittain

Kestävät ruokaratkaisut

 

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

 

Hyvinvointipalvelut ja elämystuotanto

 

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen